Bratislava, 5/1/2023

Bratislava 5. januára 2023 – V roku 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 278 konkurzov na majetok podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov a bolo povolených 26 reštrukturalizácií. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF Slovak Credit Bureau počet vyhlásených konkurzov v minulom roku oproti roku 2021 s 270 vyhlásenými konkurzmi vzrástol o 2,96 percenta. Počet reštrukturalizácií medziročne vzrástol z 24 v roku 2021 o 8,33 percenta. Vyšší počet konkurzov bol naposledy vyhlásený v roku 2015 (337) a viac povolených reštrukturalizácií bolo naposledy v roku 2017 (49).

V minulom roku bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 121 konkurzných konaní (132 v roku 2021) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 178 konkurzov (128 v roku 2021). V roku 2022 bolo začatých celkom 318 konkurzných konaní (357 v roku 2021). „Kým ešte do polroka 2022 spoločnosti pred konkurzmi čiastočne chránili vládne opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie, ako napríklad dočasná ochrana pred veriteľmi, aj finančné rezervy firiem, v druhom polroku 2022 sa dôsledky pandémie, energetickej krízy a vojny na Ukrajine prejavili v širšom meradle a v konkurze skončili aj spoločnosti, ktoré by zbankrotovali už v roku 2020. Zmenou legislatívy sa výrazne sprísnili podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany pred veriteľmi a od júla 2022 došlo k ďalšej legislatívnej zmene. Všeobecne sa za najviac pandémiou postihnuté odvetvia považuje sektor HoReCa, avšak v minulom roku sa v konkurze a v reštrukturalizácii najviac ocitali spoločnosti zo sekcie veľko a maloobchodu,” uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SKZ dlhodobých analýz spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006 do konca decembra 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 4 836 konkurzov a bolo povolených 908 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Najpočetnejšou skupinou v konkurze boli podniky bez zamestnancov
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo v roku 2022 na majetok právnických osôb podnikateľov vyhlásených 272 konkurzov (98,91 percenta ) a 3 na majetok fyzických osôb nepodnikateľov (1,09 percenta). Z celkového počtu vyhlásených konkurzov na majetok podnikateľských subjektov bolo spoločností s ručením obmedzeným 248 (91,18 percenta),  akciových spoločností 15 (5,51 percenta), 4 verejné obchodné spoločnosti (1,47 percenta), 3 družstvá (1,10 percenta), 1 komanditná spoločnosť (0,37 percenta) a 1 jednoduchá spoločnosť na akcie (0,37 percenta). Tri konkurzy (1,09 percenta z celkového počtu) boli vyhlásené na majetok právnických osôb nepodnikateľov: po jednom na neziskovú organizáciu, združenie i nadáciu. Zároveň boli vyhlásené konkurzy na majetok 3 fyzických osôb – podnikateľov (1,08 percenta z celkového počtu).

Z celkového počtu povolených reštrukturalizácií v roku 2022 až 20 (76,92 percent) pripadalo na „eseročky“, 4 (16,28 percenta) na akciové spoločnosti a 2 (7,69 percenta) na družstvá. Až 55,64 percenta (153) z celkového počtu vyhlásených konkurzov v minulom roku predstavovali podnikateľské subjekty bez zamestnancov, druhou najpočetnejšou skupinou (65, čo predstavuje 23,64 percenta) boli zamestnávatelia s jedným až deviatimi pracovníkmi. Najväčšou skupinou podnikateľských subjektov s povolenou reštrukturalizáciou v roku 2022 bolo 7 (26,92 percenta) spoločností bez zamestnancov 7 spoločností (26,92 percenta) s 10 až 99 pracovníkmi. Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v roku 2022 vyhlásený konkurz, boli priemyselné spoločnosti  ENERGYCO, s.r.o. z Košického kraja a VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. so sídlom v Prešovskom kraji. Obe zamestnávali od 100 do 149 pracovníkov. Spomedzi spoločností s povolenou reštrukturalizáciou boli najväčšími zamestnávateľmi obchodná firma Dedoles, s. r. o. z Bratislavského kraja a priemyselný podnik SEZ Krompachy a.s. so sídlom v Prešovskom kraji. Obe zamestnávajú 250 a 499 zamestnancov. Väčším zamestnávateľom bola stavebná firma PROTRON s.r.o. z Trenčianskeho kraja so 150 – 199 zamestnancami.

Najviac konkurzov a reštrukturalizácií vo veľko a maloobchode a v Bratislavskom kraji
V roku 2022 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov – 61 (21,94 percenta z celkového počtu konkurzov), v  stavebníctve – 38 (13,67 percenta) a v  priemyselnej výrobe – 37 (13,31 percenta). V týchto troch sekciách bola spolu vyhlásená takmer polovica zo všetkých konkurzov vyhlásených v roku 2022. Najviac reštrukturalizácií bolo povolených spoločnostiam pôsobiacim v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov – 5 (19,23 percenta). Po štyri reštrukturalizácie (15,38 percenta) boli povolené spoločnostiam zo sekcie priemyselná výroba a sekcie činnosti v oblasti nehnuteľností. Rovnako ako v roku 2021, tak aj v minulom roku najviac konkurzov súdy vyhlásili v Bratislavskom kraji – 85 v roku 2021 (s podielom 31,48 percenta) a 87 v roku 2022 (s podielom 31,29 percenta). S výrazne nižšími počtami v roku 2022 nasledovali Žilinský kraj s 39 vyhlásenými konkurzmi (14,03 percenta) a Košický kraj s 38 konkurzmi (13,67 percenta). V roku 2022 rovnako ako v roku 2021 bolo najviac reštrukturalizácií povolených spoločnostiam so sídlom v Bratislavskom kraji – 8 v roku 2021 (s podielom 33,33 percenta)  a 9 v roku 2022 (34,62 percentS výrazne nižšími počtami v roku 2022 nasledoval Prešovský kraj – 6 (23,08 percenta) a v roku 2021 so 6 povolenými reštrukturalizáciami Trenčiansky kraj (25,00 percenta).