V roku 2015 členské štáty OSN prijali ciele trvalo udržateľného rozvoja, signatári Parížskej dohody sa zaviazali obmedziť globálne otepľovanie. V reakcii na to EÚ definovala známy Green Deal, teda plán, ako do roku 2030 znížiť emisie o 55 % a do konca roku 2050 sa stať klimaticky neutrálnym kontinentom.

Od finančného sektora sa očakáva, že bude prechod financovať, od priemyselného sektora, že ho bude realizovať, a od jednotlivcov, že si osvoja udržateľné správanie.

CRIF tento vývoj zjednodušuje a urýchľuje poskytovaním svojich technológií, dát a znalostí.

Detaily riešenia

Business People 20 400

Climate Risk Analytics Suite (CRAS) na analýzu zmeny klímy

CRAS umožňuje analyzovať krátkodobé a dlhodobé dopady fyzických a prechodových rizík na spoločnosti.

Analýza ESG na zlepšenie udržateľného správania

Analytika je založená na verejných dátach spracovaných technikami strojového učenia, ktoré hodnotia všetky spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov) a správanie jednotlivcov – od maximálnej úrovne granularity, až po úplnú syntézu.

Business People 14 400
Business People 13 400

ESG poradenstvo

Poradenský tím sa skladá z analytikov, dátových vedcov a konzultantov v oblasti riadenia rizík a procesov, ktorí pomáhajú klientom integrovať komponenty ESG do ich rámca (obchodný model, systém vnútornej kontroly a vykazovania), definovať a implementovať „zelený” akčný plán.

Kľúčové výhody

Pre spoločnosti

Urýchlený prechod k udržateľnosti – identifikáciou úrovne ESG možno prijať praktické opatrenia na dosiahnutie nielen zelených cieľov a dosiahnuť stanovené výsledky.

Pre finančné inštitúcie

Integrácia ESG aspektov do obchodného modelu – dodržiavanie zásad, riadenie rizík a požiadaviek na zverejňovanie informácií, dosiahnutie cieľov udržateľného financovania a zvýšenie objemu obchodu.

Pre jednotlivcov

Lepšie pochopenie udržateľnosti ich správania, ktoré by podporilo zmeny ich spotrebných, investičných a úverových návykov.

Success story

KLIENT:
Projekt TranspArEEnS získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizon 2020. Na projekt dohliada Európska komisia, vedie ho Univerzita Ca'Foscari v Benátkach a podieľanie sa na ňom CRIF S.p.A., EMF-ECBC, Leibnizov inštitút pre finančný výskum SAFE a Modefinance srl.

POTREBY:
TranspArEEns si kladie za cieľ vytvoriť kvalitatívne-kvantitatívny rámec pre štandardizovaný zber a analýzu informácií o energetickej účinnosti a ESG aspektoch malých a stredných podnikov. Chce tak posilniť štandardizované zverejňovanie týchto informácií, podporiť prístup k dlhodobému financovaniu (napr. prostredníctvom sekuritizácie) a lepšie hodnotenie rizík. A zároveň obmedziť riziko greenwashingu.

Dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 si vyžaduje rozsiahle investície do energetickej účinnosti, ktoré sú považované za dôležitý nástroj na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene. Hodnotenie vyvinuté spoločnosťou TranspArEEnS bude kľúčovým príspevkom k zlepšeniu zverejňovania súladu firiem s cieľmi EÚ2030, taxonómiou EÚ a referenčnými hodnotami ESG so zameraním na investície do energetickej účinnosti. Jeho pozornosť je venovaná malým a stredným podnikom, čo celému projektu dodáva strategický význam vzhľadom na to, že 99 % všetkých európskych spoločností sú SME, a preto je jeho potenciálny vplyv veľmi vysoký.

RIEŠENIE:
V tejto súvislosti bol CRIF poverený vytvorením štandardizovaného kvalitatívneho rámca, ktorý by prostredníctvom dotazníkov zhromažďoval informácie malých a stredných podnikov o ich činnostiach v oblastiach energetickej účinnosti alebo aktivitách a faktoroch v oblasti ESG.

Štruktúra dotazníkov má za cieľ zachytiť kritické rozmery pre zladenie s taxonómiou EÚ, zverejňovanie informácií o ESG a prevenciu greenwashingu.

Na administráciu dotazníkov bola použitá platforma Synesgy, ktorú vlastní spoločnosť CRIF, aby bola zaručená efektivita a transparentnosť. Na dosiahnutie významného podielu na trhu boli na druhej strane využité rôzne kanály (sieť pobočiek CRIF, obchodné aliancie, siete bánk a ďalšie).

VÝSLEDKY:
Približne 150 otázok, na ktoré majú spoločnosti odpovedať, aby bolo možné celkovo posúdiť ESG profil spoločností. Každá otázka je doplnená o nápovedu, ktorá uľahčuje vyplňovateľom prácu.

Niekoľko mesiacov po začatí prieskumu boli dotazníky rozoslané viac ako 110 tisícom spoločností, z ktorých 18 % spolupracuje s viac ako jedným vedúcim, ktorý sa do projektu zapojil. Aktivita stále pokračuje a očakáva sa, že cieľová hodnota sa môže ďalej výrazne zvýšiť.

Ďalšie riešenia

Advanced Big Data Analytics 1500

Pokročilé dátové analýzy & big data

Zistiť viac
Open Banking 2000 2

Open banking dáta

Zistiť viac
Risk Digital Management Consulting 1500

Risk, digital & management consulting

Zistiť viac
Credit Rating 1500

Ratingové služby

Zistiť viac