Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú poskytovaním úverov, vyžadujú okamžité a ideálne automatizované rozhodnutia vo svojich úverových stratégiách. Spoločnosť CRIF viac ako 30 rokov podporuje veriteľov, telekomunikačné spoločnosti, podniky verejných služieb a mediálne spoločnosti pri vývoji modelov úverového rizika v každej fáze životného cyklu úveru.

Zákazníci z radov koncových užívateľov očakávajú zjednodušené digitálne procesy s minimom zadávaných údajov a požadovaných dokumentov. S pomocou CRIF možno úverové procesy zefektívniť a dosiahnuť tak optimalizáciu nákladov na proces, a to ako z hľadiska doby rozhodnutia, tak aj celkových nákladov na proces.

Detaily riešenia

Business People 18 400 (1)

Poradenstvo v oblasti komplexných úverových procesov

Poskytujeme pokročilé analytické modely vyvinuté pomocou techník strojového učenia s cieľom minimalizovať náklady na rizikové podnikanie prostredníctvom vlastných a expertných modelov prispôsobených konkrétnemu kontextu organizácie. Všetko v súlade s regulačnými požiadavkami.

Životný cyklus úveru

Optimalizácia a regulačné pokrytie celého životného cyklu úveru a všetkých obchodných segmentov. Poskytujeme poradenské služby pre návrh a optimalizáciu úverových procesov v súlade s regulačnými a obchodnými osvedčenými postupmi na celom svete.

Business.People 19 400

Kľúčové výhody

Najlepšie kreditné skóre

Vyvinuté pomocou techník strojového učenia, ktoré zaručujú maximálny GINI index.

Náklady na optimalizáciu rizika

Optimálne úverové procesy

V súlade s osvedčenými obchodnými postupmi a dodržiavaním právnych predpisov.

Optimalizácia nákladov úverového procesu

Automatizácia a štandardizácia úverov

Dizajn

Implementácia digitálnej cesty

Lepšia zákaznícka skúsenosť

Spustenie nových úverových produktov s cieľom optimalizovať počet nesplácaných úverov

KLIENT: Významná banková inštitúcia špecializujúca sa na správu nesplácaných úverov.

POTREBY: Posúdiť ziskovosť zavedenia nových úverových produktov, ktoré sú vedľajšie a doplnkové k hlavnej činnosti správy nesplácaných úverov.

RIEŠENIE: Definícia ponuky, identifikácia cieľových zákazníkov a strategického rozmiestnenia produktov.

VÝSLEDKY: Identifikácia ziskových scenárov na základe analýzy organizačného modelu, potenciálnych cieľových zákazníkov a očakávanej štruktúry príjmov.

CRIF bol prizvaný za strategického partnera, pretože miera ziskovosti závisí na komplexných znalostiach úverového sveta: realistickom posúdení trhu, „prevádzkových“ znalosti procesov poskytovania a vzniku úverov, správnom meraní rizika a súvisiacej aplikácii cien na základe vývoja sadzieb a doplnkových službách.

Podpora optimalizácie úverových procesov stredne veľkej banky

KLIENT: Stredne veľká banka

POTREBY: Posilniť schopnosť riadiť, kontrolovať a monitorovať procesy a kvalitu úverového portfólia.

RIEŠENIE: Poradenské služby a funkčné analýzy pre revíziu úverového procesu s hlavným zameraním na fázu poskytovania a monitorovania úverov.

VÝSLEDKY: Revízia a optimalizácia procesov poskytovania a riadenia úverov.

Riešenie, ktoré banka zvolila, malo tri hlavné ciele:

  • Prepracovať procesy posudzovania žiadostí, rozhodovacie procesy a súvisiace požiadavky.

  • Vykonať štúdiu uskutočniteľnosti týkajúcu sa vývoja rizikových modelov prispôsobených špecifickej činnosti banky.

  • Vyvinúť monitorovacie procesy za účelom klasifikácie ukazovateľov a stratégie riadenia.

Kuveyt Türk zlepšuje proces zberu údajov

KLIENT: Kuveyt Türk Participation Bank Inc.

POTŘREBY: Optimalizácia procesov zberu, identifikácia hlavných nedostatkov a oblastí na zlepšenie.

RIEŠENIE: Hodnotenie súčasného stavu zamerané na fázu raného zberu pre všetky segmenty portfólia.

VÝSLEDKY: CRIF navrhol zavedenie ratingov ako kritérií segmentácie rizík, návrh sofistikovanejšieho procesu zberu dát, použitie

Ďalšie riešenia

Advanced Big Data Analytics 1500

Pokročilé dátové analýzy & big data

Zistiť viac
Open Banking 2000 2

Open banking dáta

Zistiť viac
Esg Analytics 1500

Analýza a poradenstvo v ESG oblasti

Zistiť viac
Credit Rating 1500

Ratingové služby

Zistiť viac