Informácia o spracúvaní osobných údajov

Tento dokument stanovujúci zásady ochrany osobných údajov popisuje postupy prijaté prevádzkovateľom, spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o, Mlynské nivy 14; Twin City C; 821 09 Bratislava (ďalej len "CRIF SK") ohľadom spracúvania osobných údajov používateľov. Ide o všeobecnú informáciu adresovanú tomu, kto navštívi tieto webové stránky a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“). Pri využívaní niektorých služieb ponúkaných a poskytovaných prostredníctvom tejto webovej stránky používatelia poskytnú určité informácie, budú vznášať určité požiadavky a prípadne poskytnú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ak je to v zmysle príslušných právnych predpisov vyžadované.

Spracúvanie údajov 
Výsledkom prístupu k týmto webovým stránkam, alebo poskytovaním osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára alebo prostredníctvom formulára týkajúceho sa kariéry uvedených na webovej stránke môže byť spracúvanie údajov týkajúcich sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických  osôb (ďalej ako „dotknuté osoby“). Prevádzkovateľom osobných  údajov je CRIF SK. Osobné údaje môžu byť spracované tiež sprostredkovateľom a to spoločnosťou CRIF SpA, via M. Fantin, 1-3, 40131 Bologna, Taliansko (ďalej len "CRIF S.p.A."), ktorá rovnako, ako CRIF SK prijala primerané organizačné a technické opatrenia za účelom zabezpečenia primeranej bezpečnosti osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením týchto údajov.

Postupy pri spracúvaní údajov 
Osobné údaje budú spracúvané korektným spôsobom a plne v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov tak, aby sa zabezpečila ochrana údajov a ich dôverný charakter. Údaje budú spracované elektronickými alebo automatizovanými prostriedkami. S údajmi budú pracovať poverené  osoby s príslušnými a schopnosťami, poučené o obsahu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Typy spracúvaných údajov
Informačné systémy a softvérové ​​postupy použité pri prevádzkovaní týchto webových stránok získavajú v priebehu svojej bežnej prevádzky určité osobné údaje. Prenos týchto údajov je implicitne daný využitím ICP protokolov. Údaje nie sú zhromažďované s cieľom spájať ich s konkrétnymi subjektmi, avšak už vďaka svojmu charakteru umožňujú identifikovať používateľa prostredníctvom ich spracovania a pridruženia k iným údajom držaným tretími osobami. Táto kategória údajov obsahuje IP adresy, a doménové mená počítačov, ktoré používajú používatelia pripájajúce sa k sieti, ďalej potom URI adresy požadovaných zdrojov, časové určenie požiadaviek, použitý postup pri vznášaní požiadaviek a ďalšie parametre vzťahujúce sa k operačnému systému a informačnému prostrediu používateľa. Dobrovoľné zaslanie emailovej adresy používateľa na adresu na webovej stránke má za následok získanie osobných údajov používateľa potrebných na to, aby bolo možné reagovať na požiadavky tohto používateľa. Získavané sú tiež osobné údaje o využívaní webovej stránky, informácie o tom, akú majú stránky návštevnosť, počet prístupov denne, a čas, ktorý používatelia v priemere na každej stránke strávia. Ďalšie typy osobných údajov sú údaje, ktoré používateľ poskytne prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na webovej stránke www.crif.sk/kontakt a to meno, priezvisko, , emailová adresa, telefonický kontakt, pozícia, krajina. Používateľ poskytne prostredníctvom formulára týkajúceho sa kariéry uvedeného na webovej stránke careers.crif.com/?locale=sk_SK aj ďalšie typy osobných údajov týkajúce sa: Osobných informácií - meno, priezvisko, dátum narodenia, emailová adresa, telefonický kontakt, vzdelania, kvalifikácie, školení a kurzov, pracovných skúseností, referencií, motivácie a ambícií

Právny základ a účel spracúvania
Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov  - oprávnený záujem prevádzkovateľa slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov, ktorých spracúvanie  je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky, sledovanie a vyhodnocovaním aktivity užívateľa na webovej stránke s cieľom zlepšovania jej funkčnosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade  osobných údajov poskytnutých v rámci kontaktného formulára je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby získaných prostredníctvom kontaktného formulára je poskytnutie informácií na žiadosť uvedenú v kontaktnom formulári týkajúce sa aktivít a služieb poskytovaných spoločnosťou CRIF SK a / alebo spoločnosťami patriacimi do skupiny CRIF Group. V tomto prípade je poskytovanie osobných údajov zmluvnou požiadavkou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade  osobných údajov v rámci formulára týkajúceho sa kariéry je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Účelom spracúvania osobných údajov uchádzača získaných prostredníctvom formulára týkajúceho sa kariéry je vyhodnotenie a posúdenie životopisu a žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto, aktuálne alebo budúce, v spoločnosti CRIF SK alebo v iných spoločnostiach patriacich do skupiny CRIF Group. Poskytnutie osobných údajov uchádzača na tento účel je nevyhnutný. Prípadné neposkytnutie osobných údajov môže uchádzačovi brániť vo vytvorení účtu a tým v uchádzaní sa o pracovné miesto cez predmetný formulár uvedený na webovej stránke CRIF SK. V tomto prípade je poskytovanie osobných údajov zmluvnou požiadavkou.

Príjemcovia
Informácie, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok, prostredníctvom kontaktného formulára a formulára týkajúceho sa kariéry dostupných na webovej stránke careers.crif.com/?locale=sk_SK, môže CRIF SK poskytnúť  ďalším spoločnostiam patriacim do Skupiny CRIF Group, a to spoločnosti CRIF S.p.A., CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, so sídlom Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, a ďalej tretím stranám, ako sú dodávatelia, alebo iné subjekty, ktoré zaisťujú služby (či produkty) vyžiadané zo strany používateľa. Týmto spoločnostiam môžeme taktiež poskytnúť úhrnné štatistiky o návštevníkoch, o transakciách, alebo iných aktivitách na webových stránkach. Informácie o používateľoch je možné sprístupniť i ďalším subjektom, pokiaľ to ukladá príslušný právny predpis alebo je to nevyhnutné pre ochranu práv a právom chránených záujmov členov Skupiny GRIF Group.

Tretie spoločnosti, ktoré na tejto webovej stránke poskytujú ďalšie služby, inzerujú či na ňu majú svoj odkaz, môžu na svojich stránkach používať "cookies" alebo o používateľoch zhromažďovať informácie iným spôsobom. CRIF SK nemá kontrolu nad zhromažďovaním informácii zo strany týchto spoločností ani nad tým, akým spôsobom ich ďalej využívajú. V prípade otázok týkajúcich sa tohoto spracúvania údajov, je treba sa obrátiť priamo na prevádzkovateľa daných stránok.

Dotknuté osoby
Používatelia webových stránok CRIF SK, používatelia kontaktného formulára a formulára týkajúceho sa kariéry.

Lehoty spracúvania  osobných údajov
Po dobu poskytovania služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky, v súvislosti s formulárom týkajúceho sa produktov a služieb po dobu poskytnutia informácií na žiadosť používateľa, uvedenú v kontaktom formulári,  v súvislosti s formulárom týkajúceho sa kariéry na čas nevyhnutný na posúdenie požiadaviek potrebných na výber vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a nie dlhšie ako 24 mesiacov po vzájomnej komunikácii s používateľom okrem situácie vytvorenia pracovnoprávneho vzťahu alebo spolupráce s používateľom.  

Práva používateľa 
Používateľ má právo od CRIF SK  vyžadovať:

  1. Právo na prístup k osobným údajom: Používateľ má právo požiadať CRIF SK o potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, a pokiaľ je tomu tak, používateľ má právo získať prístup k osobným údajom a k stanoveným informáciám, ak sú napríklad účel spracúvania, kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod, ako aj kópiu svojich osobných údajov, ktoré sa o ňom spracúvajú.
  2. Právo na opravu: Používateľ má právo, aby CRIF SK bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o používateľovi spracováva. Používateľ má tiež  právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočných informácií.
  3. Právo na výmaz („právo na zabudnutie“): Používateľ má právo, aby CRIF SK bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov (osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, ktorých spracúvanie bolo vykonané nezákonne, ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti )
  4. Právo na obmedzenie spracúvania: Používateľ má právo na to, aby CRIF SK obmedzil spracúvanie osobných údajov (z dôvodu že používateľ napadne správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a používateľ namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich používateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, používateľ namietal voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi používateľa).
  5. Právo na prenosnosť údajov spracúvaných na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je používateľ, alebo aby sa na základe žiadosti používateľa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, tj. právo získať osobné údaje (ktoré sa používateľa týkajú, a ktoré poskytol CRIF SK, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a právo preniesť tieto  údaje inému prevádzkovateľovi, bez toho, aby tomu CRIF SK bránil.
  6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade, ak je právnym základom spracúvania oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov

Používateľ má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail: dpo.sk@crif.com.

Prenosy osobných údajov do tretích krajín
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť na účely uvedené v  časti ,,formulár týkajúci sa kariéry“ poskytnuté v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov spoločnostiam skupiny CRIF Group so sídlom mimo EÚ, a to len na žiadosť používateľa podľa lokality, ktorú si sám zvolí. Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa môže uskutočniť bez osobitných povolení, ak tretia krajina zaručuje podľa rozhodnutia Európskej komisie primeranú úroveň ochrany údajov. Ak nebude vyššie uvedené rozhodnutie o primeranej úrovni ochrany prijaté Európskou komisiou, môže sa takýto prevod do tretích krajín uskutočniť prijatím a zdokumentovaním primeraných záruk prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy podľa čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak nie sú k dispozícii rozhodnutia o primeranej úrovni ochrany a ani primerané záruky, môže sa prenos osobných údajov do tretích krajín uskutočniť, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 49 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to v tomto  v prípade na vykonanie predzmluvných vzťahov na žiadosť používateľa.