Bratislava, 9/1/2023

Bratislava 9. januára 2023 – V decembri 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 881 osobných bankrotov, čo v medziročnom porovnaní, keď v decembri 2021 zbankrotovalo 884 dlžníkov, predstavuje mierny pokles. V celom roku 2022 zbankrotovalo 9 674 obyvateľov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, počet osobných bankrotov v minulom roku bol v porovnaní s rokom 2021 s 8 641 osobnými bankrotmi o 11,95 percenta vyšší. Tento medziročný nárast osobných bankrotov nasleduje po predchádzajúcich dvoch rokoch poklesu. Historicky najviac občanov Slovenska zbankrotovalo v roku 2019, v ktorom bolo vyhlásených až 16 167 osobných bankrotov.

Na významnom poklese osobných bankrotov v rokoch 2020 a 2021 sa podieľala zmena konkurznej legislatívy, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020, keď začalo platiť ustanovenie, že v prípade návrhu na vyhlásenie konkurzu musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok. Dôvodom nárastu počtu osobných bankrotov v minulom roku sú dôsledky pandemickej situácie. Rada by som sa mýlila, ale obávam sa, že v tomto roku bude situácia dramatickejšia a počet osobných bankrotov vzrastie výraznejšie. Vplyv na to bude mať vysoká zadlženosť obyvateľov Slovenska, všeobecný nárast cien - najmä cien energií a vysoká inflácia,“ uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF Slovak Credit Bureau.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca roka 2022 zbankrotovalo 67 736 obyvateľov Slovenskej republiky. Od roku 2006 do konca roka 2016 sa počty osobných bankrotov v jednotlivých mesiacoch počítali rádovo na desiatky, resp. stovky. Po legislatívnej úprave zákona o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. marca 2017, ktorá zmenila podmienky a spôsob oddlženia platobne neschopných fyzických osôb – dlžníkov, počet osobných bankrotov v roku 2017 vzrástol na 5 239, čo je o 79,54 percenta viac, ako za celé obdobie 2006 – 2016. Zmena zákona sa však výraznejšie prejavila s odstupom času, ako je pri legislatívnych zmenách bežné, až v ďalších rokoch: kým v roku 2017 bolo v jednom mesiaci priemerne vyhlásených 437 osobných bankrotov, v roku 2018 ich bolo už 1 154 a v rekordnom roku 2019 až 1 347. Ďalšia legislatívna zmena zákona, platná od začiatku roka 2020, podmienky oddlženia sprísnila, čo sa prejavilo od apríla, a aj preto už v roku 2020 priemerný počet vyhlásených bankrotov v jednom mesiaci výrazne klesol pod tisíc – na 937. V roku 2021 v priemere mesačne zbankrotovalo 720 a v minulom roku 806 občanov Slovenska.

Z celkového počtu 9 674 osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v roku 2022, si oddlženie formou konkurzu zvolilo 9 560 dlžníkov (98,82 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 114 dlžníkov (1,18 %). V roku 2022 bolo 9 002 (93,05 %) osobných bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 672 (6,95 %) zbankrotovaných dlžníkov predstavovali podnikajúce fyzické osoby. Zároveň v roku 2022 súdy vydali 9 746 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 8 815 (90,45 percenta) tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, keď dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani euro z dlhov. Iba 931 (9,55 percenta) dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov.

V roku 2022 najviac bankrotovali medzi mužmi tridsiatnici a medzi ženami štyridsiatničky
Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v roku 2022 ich pripadalo na mužov 5 844 a na ženy 3 830. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, v medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov znížil o 1,62 percentuálneho bodu (60,41 percenta v roku 2022 vs. 62,03 percenta v roku 2021). Pomer žien v roku 2022 medziročne o 1,62 percentuálneho bodu vzrástol (39,59 percenta v roku 2022 vs 37,97 percenta v roku 2021). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v roku 2022, malo 2,93 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v roku 2021 ich bolo 3,02 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,87 percenta dlžníčok (v roku 2021 ich bolo 3, 26 percenta). Zatiaľ čo v roku 2021 boli najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi medzi mužmi štyridsiatnici s podielom 30,62 %, v minulom roku sa nimi stali tridsiatnici s podielom 29,47 percenta, medzi ženami najväčšiu skupinu predstavovali štyridsiatničky s podielom 29,14 percenta (rovnako ako v roku 2021 s podielom 29,11 percenta). Medzi dlžníkmi, ktorí zbankrotovali v minulom roku, bolo aj jedno dieťa vo veku 8 rokov. Zbankrotovali aj trinásti osemdesiatnici (9 žien a 4 muži) a dvaja deväťdesiatnici (jedna žena a jeden muž).

Najmenej bankrotov v Žilinskom kraji
Ako v roku 2021 tak aj v minulom roku bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom kraji – 1 533. Najmenej ich bolo v Žilinskom kraji – 813. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v jedinom, Žilinskom kraji – o 5,79 percenta, v ostatných krajoch vzrástol, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji – o 42,92 percenta.