V pokojných dobách a ešte viac v nestálych a neistých hospodárskych obdobiach je spoľahlivé posúdenie úveruschopnosti nesmierne dôležité pre finančných inštitúcie a investorov, aby mohli prijímať správne rozhodnutia o úveroch, ale aj pre podniky, aby mohli sledovať vývoj svojej finančnej situácie alebo finančnej situácie svojich obchodných partnerov.

Detaily riešenia

Business People 21 400

Ratingové služby

Ratingy predstavujú spoľahlivé a nezávislé posúdenie tretej strany. Zameriavame sa na určenie pravdepodobnosti, že spoločnosť splní svoje finančné záväzky včas a v plnej výške. Hodnotenie je založené na certifikovaných metodikách podliehajúcich dohľadu ESMA.

V prípade spoločností môžu ratingy prispieť k udržaniu finančnej disciplíny a prístupu na kapitálové trhy. V prípade finančných inštitúcií môžu byť použité na stanovenie kapitálových požiadaviek podľa európskeho nariadenia 575/2019 (nariadenie o kapitálových požiadavkách), pretože CRIF Ratings je uznané ako externá ratingová inštitúcia (ECAI).

Hodnotenie ESG

Okrem hodnotenia úverového rizika poskytuje CRIF aj hodnotenie environmentálneho, sociálneho a správneho profilu nefinančných podnikov. Hodnotenie ESG môže urýchliť cestu k udržateľnejšiemu obchodnému a finančnému prístupu podnikov a tiež upozorniť na kľúčové prvky, ktoré treba riešiť, aby sa zlepšil ESG profil spoločnosti.

Ratingy ESG navyše umožňujú bankám a investorom pri rozhodovaní o pôžičkách alebo investíciách zohľadniť profil protistrany z hľadiska ESG, a získať tak komplexnejší pohľad na aspekty rizika/výnosu a dopadu na ESG.

Business People 22 400

Kľúčové výhody

Nezávislý pohľad na riziko

Všetky úverové hodnotenia vykonávajú kvalifikovaní analytici podľa prísnych metodík, aby bola zaistená maximálna transparentnosť.

Prístup hľadiaci do budúcnosti

CRIF do svojich ratingov a hodnotení zahŕňa výhľad do budúcnosti založený na vlastných dátach a aktuálnych scenároch.

Podrobný výstup

Ratingové služby sú podporené komplexnými správami, ktoré obsahujú všetky podklady pre poskytnuté hodnotenie.

Priebežné monitorovanie

Vďaka rozsiahlej databáze sú ratingy CRIF vždy monitorované a aktualizované, akonáhle sú k dispozícii nové informácie.

Ďalšie riešenia

Advanced Big Data Analytics 1500

Pokročilé dátové analýzy & big data

Zistiť viac
Open Banking 2000 2

Open banking dáta

Zistiť viac
Risk Digital Management Consulting 1500

Risk, digital & management consulting

Zistiť viac
Esg Analytics 1500

Analýza a poradenstvo v ESG oblasti

Zistiť viac