Bratislava, 21/12/2022

Bratislava 21. decembra 2022 – V roku 2021 možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj využilo 494 subjektov, ktoré spoločne čerpali vyše 283 miliónov eur. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF Slovak Credit Bureau, pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov tak tieto spoločnosti ušetrili takmer 60 miliónov eur.  Na čelo rebrička superodpočtov sa po dvoch rokoch absencie v zozname vrátil U. S. Steel Košice s rekordným, 65-miliónovým superodpočtom. Tieto závery sú uskutočnené nad zoznamom subjektov doplneným o septembrové odklady daňových priznaní, zverejneným 11. decembra 2022, ktorý predstavuje finálne výsledky uplatneného superodpočtu na výskum a vývoj za rok 2021.

Rok 2021 bol druhým rokom s možnosťou uplatniť si až 200-percentnú sadzbu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj. Už prvé priebežné výsledky z daňových priznaní podaných do konca marca 2022 ukázali zvýšený záujem subjektov o uplatnenie si superodpočtu za rok 2021 aj rastúci objem uplatnených nákladov vynaložených na projekty vlastného výskumu a vývoja. Po zverejnení zoznamu uplatnených superdopočtov v daňových priznaniach s odkladom do konca júna 2022 sa počet záujemcov využívajúcich túto daňovú úľavu viac ako zdvojnásobil a objem uplatneného superodpočtu vzrástol takmer trojnásobne. Posledné daňové priznania s odkladom do konca septembra priniesli ešte zásadnejšie zmeny do štatistík superodpočtu na výskum a vývoj za rok 2021: hoci pribudlo len 15 subjektov, uplatnený superodpočet sa zvýšil o takmer 91 mil. eur. Tri spoločnosti sa dostali do rebríčka TOP 10 superodpočtov, pričom na jeho čelo sa po dvoch rokoch vrátil U. S. Steel Košice.

Takmer 112-miliónový nárast superodpočtu v roku 2021
Zachovanie rovnakej 200-percentnej sadzby superodpočtu v roku 2020 a 2021 dáva priestor aj na vzájomné porovnávanie výsledkov posledných dvoch rokov. Ich vecná porovnateľnosť je ale zásadne ovplyvnená spomínaným návratom U. S. Steel Košice do zoznamu subjektov uplatňujúcich si túto daňovú úľavu. Čerpanie superodpočtu za rok 2021 oproti predchádzajúcemu roku predstavuje prekročenie počtu subjektov o 79 a objemu o takmer 112 mil. eur. Dynamika rastu počtu subjektov (index 1,19) je podstatne nižšia ako dynamika rastu objemu uplatneného superodpočtu (index 1,653), ale bez návratu U. S. Steel Košice by tieto indexy boli vyrovnanejšie. Aj priemerná výška superodpočtu v roku 2021 v hodnote 573 tis. eur je vyššia ako v roku 2020 o vyše 160 tis. eur. Bez účasti U. S. Steel Košice by bol jej prírastok len necelých 30 tis. eur.

„Napriek tomu, že návrat U. S. Steel Košice významne zatriasol štatistikami superodpočtu, je potrebné skonštatovať, že aj bez jeho účasti by bol rok 2021 pri zachovanej 200-percentnej sadzbe úspešnejší ako predchádzajúci rok a najúspešnejší v doterajšej histórii. Hoci polovica objemu uplatneného superodpočtu pripadá na TOP 10 superodpočtov, tento nástroj podpory súkromných investícií do výskumu a vývoja nestojí len na pár veľkých hráčoch slovenskej ekonomiky. Vďaka rastúcej sadzbe a postupnému sprehľadňovaniu podmienok jeho čerpania za účelom zníženia daňovej neistoty medziročne relatívne dynamicky rastie počet subjektov v zoznamoch uplatneného superodpočtu. S výnimkou sekcií verejnej správy a činnosti domácností bol už superodpočet využitý vo všetkých sekciách slovenskej ekonomiky,“ konštatuje Jana Šnircová, finančná analytička CRIF Slovak Credit Bureau.

Spoločnosť U. S. Steel Košice sa uchádzala o superodpočet od prvého roku jeho existencie. Začínala so sumou málo prevyšujúcou 1 mil. eur, čo v roku 2015 znamenalo jednu osminu celkového čerpaného superodpočtu. To bol súčasne jediný rok, keď jej účasť v zozname neznamenala prvenstvo v rebríčku. Predbehla ju akciová spoločnosť KONŠTRUKTA Industry. Aj pri pôvodnej sadzbe superodpočtu 25 % U. S. Steel Košice v roku 2017 dokázal čerpať viac ako 18 mil. eur, čo v tom roku predstavovalo takmer polovicu celonárodného uplatneného superodpočtu.  Rast sadzby na 100 % umožnil spoločnosti uplatniť si až necelých 45 mil. eur v daňovom priznaní za rok 2018, čo znamenalo takmer 40 % celkového objemu superodpočtu. Využitiu ďalšieho rastu sadzby už zabránila účtovná aj daňová strata spoločnosti v rokoch 2019 a 2020. Aj v týchto rokoch neuplatnené objemy superodpočtu si však mohla uplatniť v roku 2021, ktorý bol pre spoločnosť mimoriadne úspešným. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2021 si tak uplatnila superodpočet v objeme 65 146 980,24 eur, hoci podľa výročnej správy celková výška nákladov, ktoré splnili podmienky pre superodpočet v tomto roku, bola 13,9 mil. eur. Superodpočet čerpali na 57 projektov, z ktorých len 5 malo začiatok riešenia v roku 2021. Najväčší počet projektov začali riešiť v rokoch 2018 - 2020. Tohtoročný historický rekord U. S. Steel Košice v doterajších štatistikách superodpočtu predstavuje však už len 23-percentný podiel na jeho celkovom objeme. Aj to svedčí o fakte, že superodpočet postupne oslovuje viac a viac subjektov a podporuje rast objemu investícií do výskumu a vývoja.

TOP 10 superodpočtov za rok 2021
V prvom zozname priebežných výsledkov za rok 2021 sa na čelo rebríčka postavil tohtoročný nováčik – spoločnosť KRONOSPAN, s. r. o. Zvolen, ktorý si na svoje dva projekty z oblasti drevárskej výroby hneď v prvom roku uplatnil superodpočet takmer 13 mil. eur, čo predstavuje viac ako 10 % jeho ročných tržieb aj prevádzkových nákladov. Tento zostal neprekonaný aj po zverejnení druhého zoznamu. V treťom zozname však z 15 subjektov boli štyri s miliónovým superodpočtom, z toho tri sa prebojovali do TOP 10 a dva z nich predbehli priebežného víťaza. Z rebríčka TOP 10 z daňových priznaní podaných v riadnom termíne zostal po zverejnení finálnych výsledkov jediným, s umiestnením na tretej priečke.
V rebríčku sa však zachovala dominancia reprezentantov priemyslu (8 z 10 subjektov). Prispeli k tomu výdatne aj obe spoločnosti zo skupiny Continental. Najúspešnejším spomedzi nepriemyselných subjektov je spoločnosť ESET z IT sektora na 6. priečke, tesne nasledovaná zástupcom bankového sektora – spoločnosťou VÚB. Na len 2 % z počtu subjektov pritom pripadá až polovica objemu uplatneného superodpočtu. Na umiestnenie v TOP 10 bol potrebný superodpočet viac ako 3,8 mil. eur. Miliónových superodpočtov bolo výrazne viac. K pôvodným trinástim miliónovým superodpočtom po prvom zozname pribudlo ešte ďalších 30 a spolu ich tak evidujeme 43 v celkovom objeme takmer 201 mil. eur, čo je až 71 % celkového uplatneného superodpočtu v tomto roku. Medzi najúspešnejších v čerpaní superodpočtu sa zaraďujú aj banky. Už od prvého ročníka využívala superodpočet ČSOB, postupne sa pridali SLSP a VÚB, od roku 2020 aj 365.bank a nováčikom tohto roka je Tatra banka, pričom absentuje SLSP. Spoločne zabezpečujú v štatistikách superodpočtu pre bankový sektor v posledných rokoch najvyšší priemerný superodpočet medzi nepriemyselnými divíziami SK NACE.

„Tieto pozitívne výsledky, ako sme ich aj predpovedali v analýze po prvom zverejnenom zozname, boli umožnené zlepšenou finančnou situáciou podnikateľských subjektov oproti prvému roku koronakrízy,“ hodnotí Jana Šnircová. Súčasne ale dodáva, že mohli byť motivované aj snahou využiť ešte 200-percentnú sadzbu superodpočtu. V aktuálnej daňovej legislatíve je už totiž prijatý návrat sadzby superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj na 100 % od roku 2022. Paralelne s ním sa zaviedol aj nový druh superodpočtu – superodpočet výdavkov na investície, ktorý však nastavenými podmienkami uplatnenia je dostupný len kapitálovo silným subjektom.

Informácie o čerpaní superodpočtu sú verejnosti sprístupnené na základe Zákona o dani z príjmov, ktorý povinnosť zverejniť zoznam daňových subjektov uplatňujúcich si odpočet na výskum a vývoj ukladá Finančnému riaditeľstvu SR. Deje sa tak štandardne trikrát v roku – vždy do konca kalendárneho štvrťroka po štandardných termínoch podávania daňových priznaní za uplynulé zdaňovacie obdobie (koniec marca, júna a septembra). Tieto zoznamy sú hlavným zdrojom pre analýzu čerpania superodpočtu na Slovensku, ktorú pripravila spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

Superodpočet 2021 tabuľky