Bratislava, 6/12/2022

Bratislava 6. decembra 2022 – V novembri 2022 zbankrotovalo 800 občanov Slovenska, čo v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1 001 osobnými bankrotmi predstavuje pokles o 20,08 percenta. Počet osobných bankrotov medziročne klesá už päť mesiacov za sebou, napriek tomu za jedenásť mesiacov tohto roka zbankrotovalo viacej občanov Slovenska, ako v celom minulom roku. V porovnaní s októbrom 2022, keď zbankrotovalo 900 dlžníkov, ich v novembri bolo o 11,11 percenta menej. V minulom mesiaci nezvyčajne zbankrotoval aj osemročný chlapec. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií.

„V novembri zbankrotovalo 82 dlžníkov bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách, z toho bolo 59 mužov (71,95 percenta) a 23 žien (28,05 percenta). Z celkového počtu zbankrotovaných dlžníkov v minulom mesiaci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, ich podiel predstavoval 10,37 percenta,“ upozornila Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 793 konkurzov (99,13 percenta) a 7 dlžníkov (0,87 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v novembri 2022 ich bolo 57 (7,12 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 743 (92,88 percenta) na majetok nepodnikateľov. V novembri 2022 súdy zároveň zrušili 722 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 644 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 78 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Do registra diskvalifikácií v novembri pribudli dvaja občania, ktorým bol v predchádzajúcom období zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a následne im bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer. Zároveň z rovnakého dôvodu bolo v novembri zrušené oddlženie jednej osobe. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca novembra 2022 bolo vyhlásených 66 855 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku do konca novembra zbankrotovalo 8 793 občanov. Za jedenásť mesiacov tohto roka tak zbankrotovalo viacej občanov Slovenska, ako v celom minulom roku (8 641 bankrotov).

Zbankrotovalo aj osemročné dieťa
Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v novembri 2022 ich pripadalo na mužov 479 (59,88 precenta) a na ženy 321 (40,12 percenta). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v novembri 2022, malo 1,88 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v novembri 2021 to bolo 2,04 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,80 percenta dlžníčok (v novembri 2021 to bolo až 5,10 percenta). 

V novembri sa najväčšou skupinou bankrotujúcich mužov stali tridsiatnici s podielom 31,94 percenta a táto veková skupina dominovala aj medzi ženami, kde dosiahla podiel 29,60 percenta. V novembri 2021 najväčšiu skupinu predstavovali štyridsiatnici – medzi mužmi s podielom 28,86 percenta a medzi ženami s podielom 28,88 precenta. V novembri 2022 zbankrotoval jeden osemdesiatnik a dokonca aj jedno osemročné dieťa. „Je to nezvyčajný prípad, ktorý však legislatíva umožňuje. Žiadosť o vyhlásenie konkurzu podala zákonná zástupkyňa tohoto chlapca. Ona sama zbankrotovala  v roku 2019 a konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku,“ vysvetľuje Jana Marková.

Najviac bankrotov v Prešovskom a v Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom a v Bratislavskom kraji
V jednástom mesiaci tohto roka súdy vyhlásili najviac osobných bankrotov v Prešovskom – 153 a v Košickom kraji – 148. Najmenej ich bolo v Trenčianskom – 63 a v Bratislavskom kraji – 73. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v piatich krajoch, najviac v Banskobystrickom - o 46,60 percenta a v Nitrianskom kraji - o 46,37 percenta. V troch krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Košickom – o 17,46 percenta.