Bratislava, 14/2/2023

Bratislava 14. februára 2023 - Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau uverejnila podrobnú analýzu konečných výsledkov superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj za rok 2021. Podstatné fakty analytická spoločnosť publikovala už krátko po zverejnení posledného z trojice zoznamov v závere minulého roka. Z nich vyplýva, že v doterajšej histórii superodpočtu na Slovensku je rok 2021 najúspešnejším počtom subjektov, objemom čerpaného superodpočtu aj výškou uplatnenej predpokladanej úspory na dani z príjmov. Superodpočet na výskum a vývoj si v roku 2021 totiž uplatnilo 494 subjektov, ktoré spoločne čerpali vyše 283 miliónov eur. Pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov tak tieto spoločnosti ušetrili na dani takmer 60 miliónov eur. Pritom za celú sedemročnú históriu superodpočet priniesol úsporu na dani z príjmov takmer 160 miliónov eur.

„Dosiahnuté pozitívne výsledky v roku 2021 boli umožnené lepšou finančnou situáciou podnikateľských subjektov oproti prvému roku koronakrízy, ale mohli byť motivované aj snahou využiť ešte 200-percentnú sadzbu superodpočtu,“ hovorí autorka analýzy Jana Šnircová, finančná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau. „Od roku 2022 sa sadzba superodpočtu znižuje na úroveň 100 percent.“Pripomeňme, že v roku 2021 viac ako polovica subjektov čerpala superodpočet vyšší ako 100 tisíc eur, z toho 43 superodpočtov bolo miliónových. Zaznamenaný bol aj historicky najvyšší superodpočet: vo výške 65 146 980 eur si ho - po dvoch rokoch absencie v zozname z dôvodu dosiahnutej daňovej straty - uplatnila spoločnosť U.S. Steel Košice na svojich 57 projektov výskumu a vývoja, z ktorých väčšinu začala riešiť už v rokoch 2018 - 2020. Aktuálna analýza spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau prináša podstatne viac podrobnejších informácií o superodpočte za rok 2021, ale aj medziročné porovnania rozličných ukazovateľov za celé sedemročné obdobie existencie tohto daňového stimulu na projekty výskumu a vývoja, t.j. od roku 2015 až do roku 2021.

Pribúdajú miliónové superodpočty
Ako rast sadzby ovplyvňuje objem výdavkov na výskum a vývoj, analýza ukazuje napríklad aj na porovnaní TOP superodpočtov. „Kým pri nižších sadzbách superodpočtu sme za veľké superodpočty považovali hodnoty uplatnených výdavkov nad 100 tisíc eur, s rastom sadzby pribúdali superodpočty v miliónových hodnotách. Za rok 2021 tak evidujeme až 273 superodpočtov vyšších ako 100 tisíc eur oproti dvadsiatim v roku 2015. Z týchto 273 superodpočtov je až 43 miliónových,“ vysvetľuje autorka analýzy.

Zaujímavá je konfrontácia čerpania superodpočtu TOP 5 subjektov v obdobiach s 25-percentnou sadzbou (2015 – 2017) oproti obdobiam s vyššími sadzbami superodpočtu. Z obdobia rokov 2015 – 2017 sa znovu objavuje v prvej päťke roku 2020, kedy sa prvý krát použila sadzba 200 %, Plastic Omnium Auto Exteriors ako jediný zástupca z nej. V obdobiach s vyššími sadzbami sa každoročne držia v TOP 5 obe spoločnosti skupiny Continental. Pôvodne silná divízia 24 – Výroba a spracovanie kovov v roku 2020 v prvej päťke zastúpená nie je. Už v roku 2019 sa v zoznamoch neobjavil dovtedajší líder rebríčka U. S. Steel Košice a v roku 2020 vypadli aj Železiarne Podbrezová. Stálicou od roku 2018 do 2020 bol ESET. Novinkou roka 2020 je zástupca finančných inštitúcií – VÚB. Celkovo ale TOP 5 ani v roku 2020, podobne ako v roku 2019, nepresiahlo hodnotu superodpočtu uplatneného prvou päťkou v roku 2018, napriek rastu sadzby superodpočtu. Absencia U. S. Steel Košice bola citeľná. Jeho návrat do zoznamu uplatnených superodpočtov za rok 2021 znamenal navýšenie čerpanej sumy o viac ako 65 miliónov eur, čo mu prinieslo opätovné prvenstvo v rebríčku aj rekordný superodpočet v doterajšej histórii. Až s opätovnou účasťou U. S. Steel Košice objem prvej päťky presiahol úroveň z roku 2018. Spolu tak TOP 5 v roku 2021 mali podiel na celkovom uplatnenom superodpočte takmer 40 %. Posledný ročník v TOP 5 patrí výhradne priemyslu, aj vďaka dvom nováčikom, ktorí v nej zaujali miesto: KRONOSPAN z drevárskeho priemyslu a rafinéria Slovnaft.

„Tohtoročný historický rekord U. S. Steel Košice v doterajších štatistikách superodpočtu predstavuje však už len 23-percentný podiel na jeho celkovom objeme, kým v roku 2017 naň pripadala takmer polovica a v roku 2018 viac ako tretina celonárodného superodpočtu. Aj to svedčí o fakte, že superodpočet s rastom sadzby oslovoval viac a viac subjektov a podporoval rast objemu investícií do výskumu a vývoja,“ vysvetľuje v analýze J. Šnircová.

TOP nováčikovia 2021 spojení s COVID-pandémiou
K subjektom, ktoré superodpočet na výskum a vývoj využili v minulosti, pribudlo v tomto roku 140 nováčikov. Uplatnili si superodpočet vo výške takmer 52 miliónov eur, čím ušetrili na dani z príjmov pri sadzbe 21 % takmer 11 miliónov eur. Až 68 nováčikov si uplatnilo superodpočet vyšší ako 100 tisíc eur. Nováčikovia sa objavili aj medzi 43 miliónovými superodpočtami v roku 2021. Bolo ich 6 a polovica pochádza zo sekcie priemyselnej výroby, vrátane drevárskej spoločnosti KRONOSPAN so sídlom vo Zvolene s najväčším superodpočtom medzi nováčikmi. Bankový sektor zasa reprezentuje Tatra banka. Zaujímavosťou je zastúpenie dvoch firiem, ktoré sa zviditeľnili počas pandémie COVID, v tejto šestici miliónových superodpočtov: MultiplexDX Pavla Čekana – autora testov na COVID-19 a Rýchlotest-covid zasa ako spoločnosť ponúkajúca služby testovania a predaj testov. Pre oba subjekty čísla ukazujú, že si uplatnili vysoký objem výdavkov na výskum a vývoj vo vzťahu k svojmu obratu (30 %, resp. až takmer 60 % z objemu tržieb), čo im prinieslo – podobne ako KRONOSPANU na vedúcej pozícii – efekt v podobe veľmi nízkeho reálneho percenta zdanenia zisku. Rýchlotest-covid dosiahol dokonca nulovú splatnú daň z príjmov napriek takmer dvojmiliónovému účtovnému zisku pred zdanením.

Z podrobných štatistík superodpočtu 2021
Z hľadiska právnych foriem podnikania sa každoročne mierne zvyšuje zastúpenie spoločností s ručením obmedzeným, pričom v roku 2021 už prekročil ich podiel 80 %. Eseročky dosiahli významný podiel aj na objeme čerpaného superodpočtu - len o 5 percentuálnych bodov nižší ako ich podiel na počte subjektov. Vďačia za to najmä veľkým spoločnostiam, ktoré majú túto právnu formu podnikania, napríklad v TOP 10 je až 7 eseročiek. Podieľať sa však na tom môže aj zvyšujúca sa daňová istota tohto nástroja, aj dostupnosť relevantného poradenstva pre jeho využívanie tiež menšími spoločnosťami.

Zastúpenie subjektov v rukách zahraničného kapitálu v roku 2021 dosiahlo necelú štvrtinu, čo je porovnateľné s predchádzajúcim rokom, kedy bolo najnižšie. 121 týchto spoločností si však uplatnilo až vyše 63 % z celkového objemu superodpočtu, kým v roku 2019 a 2020 to bolo pod 60 %,  ale v roku 2018 až okolo 70 %. Domáci vlastníci zaostávajú s podielom na objeme superodpočtu, vo firmách zahraničných vlastníkov sa zhromažďuje relatívne viac superodpočtu ako v subjektoch s domácim kapitálom. „Môže to svedčiť o ich väčšej chuti investovať do výskumu a vývoja, ale môže to byť „len“ dôsledok väčšej odvahy intenzívnejšie využívať tento nástroj podpory bez strachu z rizika daňových kontrol posudzujúcich nárok na superodpočet, opierajúc sa o skúsenosti svojich zahraničných matiek,“ domnieva sa v analýze J. Šnircová. V kategórii superodpočtov nad 1 milión eur však naďalej prevažujú subjekty vo vlastníctve zahraničných osôb. Medzi 43 subjektmi je ich až 23 a čerpali spolu 76 % z celkového objemu miliónových superodpočtov, čo je zhruba na úrovni roka 2020 aj 2019, ale o cca 10 percentuálnych bodov menej ako v roku 2018.

Regionálne rozloženie čerpaných superodpočtov podľa krajov zaznamenalo v roku 2020 výraznejšie posilnenie Bratislavského kraja, ktorý takmer 38-percentným podielom na počte subjektov získal historicky najvyššie zastúpenie. V roku 2021 jeho podiel klesol len nepatrne – o jeden percentuálny bod a naďalej si udržiava prvenstvo v počte subjektov s výrazným náskokom pred Žilinským a Trenčianskym krajom. Počtom subjektov znížil svoje zastúpenie Banskobystrický kraj a tiež Košický kraj, ktorého podiel na počte subjektov klesol pod 10 %. Ale v objeme uplatneného superodpočtu sa zásluhou U. S. Steel Košice vyrovnal Bratislavskému kraju, keď oba alokovali po necelých 29 % z celkového objemu superodpočtu za rok 2021. „Za pozitívnu správu považujeme rast zastúpenia najmenších veľkostných kategórií subjektov, ktoré sa uchádzajú o podporu výskumu a vývoja formou superodpočtu,“ upozorňuje J. Šnircová. Podľa kritéria počtu zamestnancov mikropodniky do 10 zamestnancov zvýšili svoje zastúpenie už na takmer 30 % a podľa kritéria obratu subjekty s obratom do 2 miliónov eur si svoj podiel na počte subjektov opätovne posilnili - až na vyše 45 %. Pritom na ne pripadá takmer 14 % z objemu čerpaného superodpočtu. „V oboch kritériách ide o historicky najvyššie zastúpenie mikropodnikov v zoznamoch superodpočtov.“

Analýza spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau sa najpodrobnejšie venuje odvetvovému smerovaniu superodpočtu. Z týchto štatistík vyberáme porovnanie sekcií SK NACE v počte subjektov uplatňujúcich si superodpočet (graf 3) a v objeme čerpaného superodpočtu (graf 4) za rok 2021, aj porovnanie oboch parametrov naprieč sedemročnou históriou. Vo výsledkoch za rok 2021 si zachovala prvenstvo v početnosti aj objeme sekcia C - Priemyselná výroba: zahŕňa takmer 40 % subjektov, ktoré si uplatnili 67 % z celkového objemu superodpočtu.

Najúspešnejšou priemyselnou divíziou v objeme čerpaného superodpočtu sa stala vďaka návratu U. S. Steel Košice divízia 24 – Výroba a spracovanie kovov s takmer štvrtinovým podielom na celkovom objeme superodpočtu a najvyšším priemerným superodpočtom vo výške takmer 17 miliónov eur. Menej ako tretinu oproti jej objemu si uplatnila druhá najúspešnejšia divízia – divízia 28 – Výroba strojov a zariadení, kde sa na takmer 8-percentný podiel muselo nazbierať až 50 subjektov, čím táto divízia získala zasa prvenstvo v počte subjektov (podiel viac ako 10 % na celkovom počte v zozname). Z nepriemyselných divízií SK NACE je v počte aj v objeme superodpočtu znovu najúspešnejšia divízia 62 - Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby. Jej 108 zástupcov si uplatnilo 34,5 milióna eur, čo znamená viac ako 12 % celkového objemu superodpočtu. Priemernú výšku superodpočtu zvýšili medziročne pri rovnakej sadzbe z necelých 285 tisíc eur na takmer 320 tisíc eur.

Informácie o čerpaní superodpočtu sú verejnosti sprístupnené na základe Zákona o dani z príjmov, ktorý povinnosť zverejniť zoznam daňových subjektov uplatňujúcich si odpočet na výskum a vývoj ukladá Finančnému riaditeľstvu SR. Deje sa tak štandardne trikrát v roku – vždy do konca kalendárneho štvrťroka po štandardných termínoch podávania daňových priznaní za uplynulé zdaňovacie obdobie, ktorými sú koniec marca, júna a septembra. Tieto zoznamy sú hlavným zdrojom pre analýzy čerpania superodpočtu na Slovensku pripravované spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau. 

Prezrite a stiahnite si kompletnú analýzu, sprevádzanú množstvom tabuliek a grafov TU.