Bratislava, 3. marca 2023

Vo februári bolo na Slovensku vyhlásených 21 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 3 reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 8,70 percenta (z 23 na 21), počet reštrukturalizácií vzrástol z 0 na 3. V medziročnom porovnaní s februárom 2022 počet konkurzov vzrástol o 16,67 percenta (z 18 na 21) a počet reštrukturalizácii klesol o 40 percent (z 5 na 3). „Kým v januári počet vyhlásených konkurzov bol v porovnaní s posledným mesiacom predchádzajúceho roka nižší až o tretinu, februárový pokles je miernejší, dosiahol iba 8,70 percenta. Skutočnosť, že ani vo februári nebolo vydané rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácii poukazuje na to, že ustanovenia o riešení hroziaceho úpadku, ktoré nadobudli platnosť v polovici júla minulého roku, zatiaľ nenašli odozvu v praxi,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V druhom mesiaci tohto roka bolo zároveň zastavených 5 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (8 vo februári 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 10 konkurzov (13 vo februári 2022). Zároveň sa začalo 23 nových konkurzných konaní (25 vo februári 2022). V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 283 konkurzov, čo je o 2,54 percenta viac  než v predchádzajúcom období (276 konkurzov). V období od marca 2022 do februára 2023 bolo povolených 22, čo je o 12 percent menej než v období od marca 2021 do februára 2022. Od roku 2006 do konca februára 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 4 880 konkurzov a bolo povolených 911 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Právnické osoby – podnikatelia sa na počte vyhlásených konkurzov podieľali 100 percentami
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov vo februári 2023 bolo všetkých 21 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 19 (90,48 percenta) bolo spoločností s ručením obmedzeným a 2 (9,52 percenta) boli akciové spoločnosti. Reštrukturalizácie boli povolená 2 „eseročkám“ a jednej akciovej spoločnosti. Až 42,86 percenta zo spoločností v konkurze boli firmy bez zamestnancov a 23,81 percenta zamestnávalo od 10 od 99 pracovníkov. Medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou je jedna (33,33 %) bez zamestnancov, jedna (33,33 %) s 10 – 19 zamestnancami a jedna (33,33 %) s 150 – 199 zamestnancami.

V konkurze skončilo najviac firiem z priemyslu a obchodu
Vo februári 2023 bolo takmer 50 percent konkurzov vyhlásených v dvoch sekciách: v priemyselnej výrobe (5) a v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (5). Z hľadiska sídla spoločností, bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (8), Košickom (4) a v Prešovskom kraji (3). Všetky spoločnosti, ktorým bola vo februári 2023 povolená reštrukturalizácia, podnikajú v priemysle. Sídlia v Bratislavskom,  Nitrianskom a v Trenčianskom kraji. Najväčšou spoločnosťou s povolenou reštrukturalizáciou je Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., sídliaca v Bratislavskom kraji. Zaoberá sa výrobou ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov a dosahovala obrat do 15 miliónov do 30 miliónov eur a zamestnávala od 150 do 199 zamestnancov.