9/9/2022

ESG kritéria určujú smer prechodu k udržateľnosti vo svete B2B SME podnikov, korporácií aj vo svete financií. Zohľadnenie týchto aspektov ESG sa odzrkadľuje do lepších výsledkov pro spoločnosti a prevádzkovateľov a vytvára hodnoty z hľadiska financovania, investorov, dôvery či dodržiavania predpisov. Ako ale tieto hodnotu sledovať a dokázať, do akej miery sú kritéria ESG dôležité pre spoločnosť? Aké sú najlepšie nástroje pre vykazovanie a plánovanie ESG aktivít?

Bez ohľadu na odvetvie existuje jeden zásadný prvok: posúdenie udržateľnosti dodávateľského reťazca. Dodávateľské reťazce sa práve teraz nachádzajú v bode zlomu. V globálnom meradle je udržateľnosť jednou z hlavných tém diskutovaných na každom stretnutí. Ale aj kým sa väčšina spoločností teraz riadi svojou udržateľnosťou, často sa zaoberajú iba 10 % svojho dopadu, pretože až 90 % ich uhlíkovej stopy pochádza z dodávateľského reťazca. Prieskum Deloitte Global 2021 Chief Procurement Officer Survey zistil, že iba 18 % vedúcich pracovníkov pre zadávanie verejných zákaziek formálne sleduje riziká v priamej dodávateľskej základni a iba 15 % má plný prehľad o svojich dodávateľských reťazcoch. Okrem toho spoločnosti stále častejšie využívajú outsourcingové procesy, čo znamená, že strategické prevádzkové fázy sú riadené tretími stranami. Monitorovacie systémy s medzinárodným dosahom môžu zaručiť konzistenciu pri klasifikácii a sledovaní portfólia dodávateľov. Uplatňovanie princípov udržateľnosti v dodávateľskom reťazci má za cieľ znížiť dopad výroby na životné prostredie a komunitu a dosiahnuť dvoch hlavných, vzájomne spojených cieľov. Za prvé, znížiť spotrebu a znížiť spotrebu emisií za účelom speňaženia dobrých výsledkov a za druhé, zvýšiť výnos a povesť spoločnosti, a tiež jej úlohu v spoločnosti a spoločenskej zodpovednosti. Vieme, že až 80 % spotrebiteľov je ochotných zaplatiť vyššiu cenu, pokiaľ výrobok pochádza z obnoviteľného zdroja a spoločnosť podporuje spravodlivé pracovné postupy. Polovica spoločností však ani nemá plán udržateľnosti. A aj keď 90 % emisií spoločnosti pochádza z ich dodávateľských reťazcov, nemôžu konať, pretože jej dodávateľský reťazec nie je digitálne prepojený a nemôže spolupracovať so svojimi dodávateľmi a obchodnými partnermi.

Hodnotenie udržateľnosti ESG so Synesgy
Ako možno túto hodnotu sledovať a dokázať, do akej miery sú ESG kritéria pre jeho spoločnosť dôležité? Túto otázku vyrieši Synesgy. Synesgy je globálna digitálna platforma, prevádzkovaná spoločnosťou CRIF. Vďaka svojej globálnej skúsenosti prevzala spoločnosť CRIF kľúčovú úlohu pri vývoji postupov, modelov, nástrojov a služieb pre udržateľný rozvoj podnikania a predstavuje trh súborov služieb určených k integrácii faktorov ESG do modelov a procesov zadávania zákaziek a riadenia rizík. Prijatie firemnej politiky zohľadňujúce ESG je voľba, ktorú investori a spotrebitelia oceňujú, a preto CRIF pomáha spoločnostiam riadiť ich úsilie týmto smerom a informovať o ich citlivosti k týmto otázkam prostredníctvom štandardizovaných, digitálnych a globálnych nástrojov, ktoré presne merajú firemné záväzky a výsledky. V súlade s týmto prístupom sa CRIF vydala cestou integrácie udržateľnosti do podnikových stratégií, politík a procesov, čo potvrdzuje, že udržateľnosť je jadrom podnikových politik s cieľom podporovať rast a udržateľný rozvoj klientov.

Globálna digitálna platforma Synesgy založená na štandardoch a metrikách stanovených Global Reporting Index, poskytuje viacúrovňovú podporu pri sledovaní udržateľnosti rozsiahlych a komplexných dodávateľských reťazcov. Predovšetkým globálne spoločnosti môžu využívať systém spolupráce so špecializovanými riadiacimi panelmi a nástrojmi pre podávanie správ v reálnom čase. Dodávateľský reťazec stále viac vyžaduje väčšie zameranie na aspekty a udalosti, ktoré sa netýkajú s reťazovým prerušením iba fyzických materiálových tokov, ale tiež na sledovanie faktorov, ako je riziko poškodenia povesti, dodržiavanie zákonov a predpisov v oblasti životného prostredia strany dodávateľov, starostlivosť o zamestnanca, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, otázky ochrany údajov atď. Tento integrovaný prístup môže monitorovať aj dodávateľské ekosystémy a rozšíriť sa na niekoľko tisíc subjektov, často veľmi rozdielnych veľkostí a typov.

Spoločnosti môžu vďaka Synesgy vyhodnotiť súlad s ESG tým, že vyplnia špeciálny dotazník a získajú konečné skóre ESG, správu a certifikát. Okrem monitorovania zabezpečuje Synesgy tiež presné monitorovanie informácií poskytovaných spoločnosťou, a to ako zavedením automatických kontrol založených na analytických nástrojoch, tak manuálnych kontrol riadených tímami analytikov. Okrem dodržiavania medzinárodných predpisov bola globálna platforma Synesgy vyvinutá tiež podľa „lokálnej" logiky, tj. dotazník je lokalizovaný podľa požiadaviek a pravidiel špecifických pre danú krajinu, aby poskytoval hodnotenie a výsledné skóre a certifikát ESG, čo najviac odpovedajúce danej krajine. Organizácie vo všetkých odvetviach začínajú smerovať k zainteresovaným stranám a k modelu hodnoty pre zákazníka, pričom výsledky sú kvantifikované nad rámec všetkých nákladov a výnosov. Okrem toho sú spoločnosti stále častejšie posudzované podľa toho, ako ich činnosť vytvára dlhodobé prínosy pre všetky zúčastnené strany, vrátane akcionárov, zamestnancov, zákazníkov a spoločnosti ako celok. V tomto zmysle je dôležité zamerať sa na vyvážený prístup zainteresovaných strán k cieľom ESG. To je možné dosiahnuť budovaním obchodných stratégií založených na kritériách ESG, ktoré umožnia spoločnostiam a finančným subjektom splniť súčasné globálne aj miestne predpisy, posilniť značku aj meno, zvýšiť ziskovosť a investície zainteresovaných strán a v konečnom dôsledku zmierniť prevádzkové, transakčné a klimatické riziká.