Bratislava, 5. marec 2024

Vo februári 2024 zbankrotovalo 858 občanov Slovenska. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (ďalej CRIF), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 514 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 66,93 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v januári zbankrotovalo 616 dlžníkov, ich v druhom mesiaci tohto roka bolo o 39,29 percenta viac.

„Vo februári zbanktorovalo aj 95 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, či na virtuálnych adresách, čo predstavuje 11,07 percenta z celkového počtu. Zároveň sme zaznamenali 12 bankrotujúcich manželských párov a 8 príbuzenských väzieb. Do Registra diskvalifikácií, kde sú zaradené oddlžené osoby, u ktorých sa preukázal nepoctivý zámer, vo februári pribudla jedna osoba,“ dopĺňa Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF.

Z 858 osobných bankrotov v minulom mesiaci bolo vyhlásených 848 konkurzov (98,83 percenta) a 10 dlžníci (1,17 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva 858 osobných bankrotov vo februári 2024 ich bolo 89 (10,37 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 769 (89,63 percenta) na majetok nepodnikateľov. Vo februári súdy zároveň zrušili 820 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 751 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 69 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára bolo vyhlásených 78 911 osobných bankrotov.

Najviac bankrotovali tridsiatnici
Z osobných bankrotov vyhlásených vo februári 2024 ich pripadalo na mužov 556 a na ženy 302. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s februárom 2023 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 1,93 percentuálneho bodu (66,73 percenta vo februári 2023 vs. 64,80 percenta vo februári 2024). Pomer žien vo februári 2024 medziročne o 1,93 percentuálneho bodu vzrástol (33,27 percenta vo februári 2023 vs. 35,20 percenta vo februári 2024).

Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali vo februári, malo 1,62 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (vo februári 2023 ich bolo 3,50 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,65 percenta dlžníčok (vo februári 2023 ich bolo 3,51 percenta). Vo februári najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 29,50 percenta (vo februári 2023 to boli štyridsiatnici s podielom 28,86 percenta) a medzi ženami takisto tridsiatničky s podielom 28,15 percenta (rovnako aj vo februári 2023 boli najväčšou skupinou tridsiatničky s podielom 30,41 percenta). Zbanktorovali aj dve osemdesiatničky.

Najviac bankrotujú dlžníci v Prešovskom kraji
V druhom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom kraji – až 205, najmenej v Žilinskom kraji – 57. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v Žilinskom kraji - o 32,14 percenta a v Bratislavskom kraji – o 9,09 percenta. V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Prešovskom kraji – až o 1 038,89 percenta.