Bratislava, 11. mája 2023

V apríli 2023 zbankrotovalo 796 občanov Slovenska. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 748 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 6,42 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v marci zbankrotovalo 1 076 dlžníkov, ich v apríli bolo o 26,02 percenta menej.

„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v apríli, až 13,23 percenta – čo je viac, ako obvykle - predstavovali ľudia bez domova, resp. s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, resp. na virtuálnych adresách. Z nich bolo 69 (66,35 percenta) mužov a 35 (33,65 percenta) žien. Zároveň sme zaznamenali 16 bankrotujúcich manželských párov a dve príbuzenské väzby,“ dopĺňa Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 786 konkurzov (98,74 percenta) a 10 dlžníkov (1,26 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v apríli 2023 ich bolo 66 (8,29 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 730 (91,71 percenta) na majetok nepodnikateľov. V apríli 2023 súdy zároveň zrušili 598 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 513 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 85 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Do Registra diskvalifikácií v apríli pribudli dvaja dlžníci, ktorým oddlženie zrušil súd pre nepoctivý zámer. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca apríla 2023 bolo vyhlásených 70 570 osobných bankrotov.

Najväčšou vekovou skupinou sú muži štyridsiatnici
Z osobných bankrotov vyhlásených v apríli 2023 ich pripadalo na mužov 497 a na ženy 299. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s aprílom 2022 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov je takmer totožný, vzrástol iba o jednu stotinu percentuálneho bodu (62,43 percenta v apríli 2022 vs. 62,44 percenta v apríli 2023). Pomer žien v apríli 2023 medziročne o jednu stotinu percentuálneho bodu klesol (37,57 percenta v apríli 2022 vs. 37,56 percenta v apríli 2023).

Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v apríli 2023, malo 3,22 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v apríli 2022 ich bolo 5,14 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,01 percenta dlžníčok (v apríli 2022 ich bolo 2,49 percenta). V apríli najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli štyridsiatnici s podielom 29,58 percenta na bankrotoch mužov (v apríli 2022 najväčšou skupinou medzi mužmi boli takisto štyridsiatnici s podielom 28,27 percenta) a medzi ženami tridsiatničky s podielom 30,10 percenta (v apríli 2022 najväčšou skupinou medzi ženami boli štyridsiatničky s podielom 32,74 percenta). V minulom mesiaci zbankrotovali aj jeden osemdesiatnik ako aj jedna osemdesiatnička.

Výrazný medziročný pokles osobných bankrotov v Prešovskom kraji
V štvrtom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 144, najmenej v Žilinskom – 59 a v Košickom kraji – 81. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v troch krajoch, najviac v Prešovskom – o 30,07 percenta. Až o 87,04 percenta počet osobných bankrotov medziročne vzrástol v Trnavskom kraji.