Záujem firiem o superodpočet rastie

Bratislava, 28. júla 2022 - Aj za rok 2021 si daňové subjekty mohli v daňových priznaniach zo svojho výsledného daňového základu odpočítať dvojnásobok všetkých nákladov, ktoré vynaložili na projekty vlastného výskumu a vývoja. Odpočet mohli navýšiť ešte o 100 percent kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. To všetko za predpokladu, že na tieto projekty nevyužívali dotačné prostriedky z iného domáceho alebo európskeho verejného zdroja.

Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2021 využilo zatiaľ 211 subjektov. Spoločne čerpali takmer 68 miliónov eur, čím pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov ušetrili vyše 14 miliónov eur. Tieto závery sú uskutočnené nad prvým zoznamom subjektov zverejneným 15. júna 2022. Priebežné výsledky budú dopĺňané ešte o daňové priznania odložené do konca júna a septembra.

„Priebežné výsledky z prvého zverejneného zoznamu subjektov čerpajúcich superodpočet za rok 2021 ukazujú nielen zvýšený záujem subjektov, ale aj rastúci objem uplatnených výdavkov pri nemeniacej sa sadzbe superodpočtu. Na tieto pozitívne zmeny  mohli mať reálny vplyv všeobecne lepšie výsledky v účtovných závierkach firiem v roku 2021, ale aj psychologický vplyv návrat sadzby superodpočtu na úroveň 100 percent prijatý v novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou od roku 2022,“ konštatuje Jana Šnircová, finančná analytička CRIF SK.

Najnovšia analýza CRIF SK prioritne hodnotí priebežné výsledky posledných dvoch rokov, keď sadzba superodpočtu zostala nezmenená, ale pozornosť venuje aj vývoju základných parametrov čerpania superodpočtu a štatistík v porovnaní s finálnymi výsledkami predchádzajúcich rokov. Doteraz preukázané čerpanie superodpočtu za rok 2021 pri zachovaní jeho sadzby 200 % vynaložených výdavkov predstavuje už prekročenie polovice z počtu subjektov predchádzajúceho roka a jeho objem sa blíži k 40 % objemu predchádzajúceho roka.

„Avšak pri porovnaní čerpania na základe prvých zoznamov, teda v daňových priznaniach podaných k 31. marcu, môžeme skonštatovať, že počet subjektov uchádzajúcich sa o superodpočet medziročne vzrástol o viac ako polovicu a objem čerpaného superodpočtu aj predpokladaná daňová úspora už dosahuje takmer 80-percentné navýšenie oproti prvému zoznamu za rok 2020,“ hodnotí Jana Šnircová.

K subjektom, ktoré už v minulosti superodpočet na výskum a vývoj využili, pribudlo v tomto roku ďalších 49 nováčikov. Zaujímavosťou je aj 33 subjektov, ktoré po pauze v roku 2020 obnovili čerpanie superodpočtu. Dôvodom prerušenia v uplatňovaní si superodpočtu bola minimálne u tretiny z nich absencia daňového základu, lebo v pandémiou silnejšie zasiahnutom roku 2020 dosiahli daňovú stratu. U ďalších troch bola suma splatnej dane za rok 2020 zanedbateľná.

V prvom zozname za rok 2021 sa objavil aj takmer 13-miliónový superdopočet. Až 113 subjektov si uplatnilo superodpočet viac ako 100 tisíc eur, čím sa už v prvom zozname dosiahol počet z finálnych výsledkov za rok 2018 pri 100-percentnej sadzbe. Podiel superodpočtov nad 100 tisíc eur sa už prehupol nad polovicu, čo sa v minulom roku stalo až po zverejnení kompletného zoznamu čerpateľov superodpočtu. Ich celkový objem sa pritom takmer zdvojnásobil oproti sadzbou porovnateľnému roku 2020 a pripadá na ne takmer 94 % z celkového objemu uplatneného superodpočtu.  V prvom zozname uplatnených superodpočtov za rok 2020 sa nachádzalo 69 superodpočtov nad 100 tisíc eur, čo predstavovalo necelú polovicu z ich celkového počtu a necelých 93 % z objemu superodpočtu.  21 týchto veľkých superodpočtov si uplatnili nováčikovia. Vzrástla aj priemerná výška superodpočtu o takmer 20 % a dosahuje hodnotu viac ako 320 tisíc eur, čo poukazuje na zvyšovanie objemu investícií do výskumu a vývoja u slovenských daňových subjektov. Pritom v prvom zozname čerpateľov superodpočtu za predchádzajúci rok bola iba tretina celkového počtu čerpateľov a iba 20 % celkového objemu superodpočtu (tabuľka 3).

„Ak by si daňové subjekty pri voľbe termínu podania daňového priznania zachovali správanie z predchádzajúceho roka, potom by mohol pribudnúť ešte dvojnásobok aktuálneho počtu subjektov a štvornásobok objemu čerpania superodpočtu v nasledujúcich zoznamoch. Optimizmus pre tieto úvahy nám dodáva aj predpoklad psychologického pôsobenia odsúhlasenej zmeny sadzby od nasledujúceho roku znova len na 100 % výdavkov, aj v účtovných závierkách deklarované všeobecne lepšie finančné výsledky podnikov za rok 2021, ako tomu bolo za rok 2020,“ predikuje Jana Šnircová.

Na čelo rebríčka sa postavil tohtoročný nováčik – zvolenský KRONOSPAN, s. r. o.,ktorý si na svoje dva projekty z oblasti drevárskej výroby hneď v prvom roku uplatnil superodpočet takmer 13 mil. eur, čo predstavuje viac ako 10 % jeho ročných tržieb aj prevádzkových nákladov. Aj ostatné priečky v TOP 10 patria výlučne miliónovým superodpočtom a prevažujú reprezentanti priemyslu (tabuľka 4). Na rozdiel od predchádzajúcich rokov s nižšou sadzbou sú už ich objemy uplatneného superodpočtu, a teda aj investované prostriedky do výskumu a vývoja, významné – až u piatich z nich presahujú 10 % ich ročných tržieb, u jedného je to dokonca takmer tretina. Spolu na TOP 10 subjektov pripadá necelých 44 % celkového objemu superodpočtu.

Podľa priebežných výsledkov naďalej platí, že o štátnu podporu výskumu a vývoja formou superodpočtu sa najviac uchádzali priemyselné podniky a subjekty IT sektora. Priemyselné podniky v roku 2021 stále dosahujú najlepšie výsledky v podieli na počte subjektov aj v podieli na objeme superodpočtu: na získanie viac ako 57-percentného podielu na objeme čerpaného superodpočtu im stačí zastúpenie na počte subjektov len 38 %. V oboch pozíciách si ale pohoršili oproti situácii spred roka. Naopak, reprezentanti IT sektora si v zásade udržali takmer tretinový podiel na počte subjektov a podstatne zvýšili svoj podiel na objeme uplatneného superodpočtu (z 21 % na 29 %). Presne opačná situácia je však v radoch nováčikov, kde 34-percentné zastúpenie priemyselnej sekcie na počte subjektov umožnilo získať až 82 % objemu superodpočtu nováčikov, kým IT sektor klesol o 2 percentuálne body v početnosti a  v objeme čerpania z vyše 21 % až na 7 %. Predpokladáme však, že doplňujúce zoznamy ešte v tejto odvetvovej štatistike superodpočtu spôsobia zmeny. Zaujímavosťou v regionálnom rozmiestnení čerpania superodpočtu je posilnenie Banskobystrického kraja. Je to však spôsobené jediným subjektom – nováčikom s uplatneným superodpočtom takmer 13 mil. eur. Počtom subjektov tak tento kraj naďalej zostáva na poslednom mieste, hoci podielom na objeme superodpočtu sa už významne priblížil k najsilnejšiemu Bratislavskému kraju.

„Vo firmách zahraničných vlastníkov sa zhromažďuje relatívne viac uplatneného superodpočtu ako v subjektoch s domácim kapitálom. Ich podiel na počte je aj tento rok necelá štvrtina, ale podiel na objeme až 42 %. Môže to svedčiť o významnejšom objeme ich investícií  do výskumu a vývoja, ale môže to byť „len“ dôsledok väčšej odvahy intenzívnejšie využívať tento nástroj podpory bez strachu z rizika daňových kontrol posudzujúcich nárok na superodpočet, opierajúc sa o skúsenosti ich zahraničných matiek,“ konštatuje Jana Šnircová.

Medzi subjektmi, ktoré sa uchádzajú o podporu výskumu a vývoja formou superodpočtu, sú zastúpené aj najmenšie veľkostné kategórie. Podľa kritéria počtu zamestnancov mikropodniky do 10 zamestnancov síce mierne znížili svoje zastúpenie (z 26 % na 23 %), ale podľa kritéria obratu subjekty s obratom do 2 mil. eur si svoj podiel na počte subjektov posilnili zo 42 % až na takmer 47 %. Pritom na ne pripadá 15 % z objemu čerpaného superodpočtu.

„Priebežné výsledky z prvého zverejneného zoznamu subjektov čerpajúcich superodpočet v uplynulom roku nás napĺňajú optimizmom, že výsledná štatistika tohto daňového nástroja podpory súkromných investícií do výskumu a vývoja za rok 2021 bude oveľa priaznivejšia ako bola za rok 2020,“ predpovedá Jana Šnircová.

Podrobnú analýzu o čerpaní superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2021, ktorá je realizovaná z dát prvého zoznamu subjektov zverejneného 15. júna 2022, nájdete tu:

Analýza o čerpaní superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2021