Bratislava, 26/10/2022

Bratislava, 26. októbra 2022 – V treťom štvrťroku 2022 zbankrotovalo 2 239 obyvateľov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s 2 663 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o 15,92 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď od apríla do júna 2022 zbankrotovalo 2 545 dlžníkov, ich v tretej štvrtine tohto roka bolo menej o 12,02 percenta, čo mohlo byť spôsobené dovolenkovým obdobím, a tým aj znížením kapacít na Centre právnej pomoci a súdoch.

„V septembri zbankrotovalo 76 ľudí s trvalým pobytom na obecných, miestnych, alebo mestských úradoch, z nich mužov bolo 50, čo predstavuje 65,79 percenta, a žien 26, teda 34,21 percenta. Celkovo ľudia bez domova predstavovali podiel až 10,30 percenta z celkového počtu osobných bankrotov. Zároveň sme medzi bankrotujúcimi dlžníkmi identifikovali 10 manželských párov a tri rodinné väzby. Od januára tohto roku sme už druhý krát zaznamenali relatívne vysoký výskyt zbankrotovaných žien vo veku od 70 do 89 rokov a predpokladáme, že výskyt osobných bankrotov u občanov vo vyšších vekových kategóriách sa bude zvyšovať,“ uvádza Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V septembri 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 747 osobných bankrotov. V porovnaní so septembrom 2021 s 955 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný pokles o 21,78 percenta. V porovnaní s augustom 2022, v ktorom zbankrotovalo 774 dlžníkov, ich v deviatom mesiaci 2022 bolo o 3,49 percenta menej. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 738 konkurzov (98,80 percenta) a 9 dlžníkov (1,20 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v septembri 2022 ich bolo 61 (8,17 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 686 (91,83 percenta) na majetok nepodnikateľov.

V septembri 2022 súdy zrušili 834 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 750 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 84 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku. Zároveň súdy zrušili oddlženie pre nepoctivý zámer jednej dlžníčke. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca septembra 2022 zbankrotovalo 65 155 obyvateľov Slovenskej republiky.

V septembri najviac bankrotovali muži štyridsiatnici a ženy tridsiatničky
Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v septembri 2022 ich pripadalo na mužov 444 a na ženy 303. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži. V medziročnom porovnaní ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 0,48 percentuálneho bodu (58,95 percenta v septembri 2021 vs. 59,44 percenta v septembri 2022). Podiel žien v septembri 2022 medziročne o 0,48 percentuálneho bodu klesol (41,05 percenta v septembri 2021 vs. 40,56 percenta v septembri 2022). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v septembri 2022, malo 4,05 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v septembri 2021 ich bolo 3,20 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,97 percenta dlžníčok (v septembri 2021 ich bolo 1,28 percenta).V septembri sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi medzi mužmi stali štyridsiatnici s podielom 31,31 percenta (32,50 percenta v septembri 2021) a medzi ženami tridsiatničky  s podielom 29,70 percenta (31,63 percenta v septembri 2021).

Najviac bankrotov v Prešovskom kraji
V deviatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 134 a v Trnavskom  kraji – 123, naopak najmenej v Bratislavskom kraji – iba 25. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov vzrástol v troch krajoch, najviac v Prešovskom – o 28,85 percenta (zo 104 na 134). Vo všetkých ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročnej klesol, najviac v Bratisalvskom kraji – o 64,79 percenta (zo 71 na 25).