Bratislava, 2. február 2024

V januári bolo na Slovensku vyhlásených 18 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 3 reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (ďalej CRIF SCB).

Ako ďalej vyplýva z analýzy, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 60,87 percenta (zo 46 na 18) a počet reštrukturalizácií vzrástol o 200 percent (z 1 na 3). V medziročnom porovnaní s januárom 2023 počet konkurzov klesol o 21,74 percenta (z 23 na 18); počet reštrukturalizácií vzrástol z 0 na 3. Ani jedna spoločnosť nevyužila na predídenie bankrotu preventívnu reštrukturalizáciu.

„Potom, čo firemné konkurzy dosiahli v decembri 2023 rekordný nárast, v januári poklesli na druhú najnižšiu úroveň za posledných 24 mesiacov. Vývoj povolených reštrukturalizácií je opačný – po novembrovom a decembrovom poklese ich počet v januári narástol. Svoje podnikanie formou bankrotu najčastejšie využívajú jednoosobové eseročky bez zamestnancov a v januári bolo najviac postihnutým odvetvím stavebníctvo,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SCB.

V prvom mesiaci tohto roka bolo zároveň zastavených 12 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (7 v januári 2023) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 17 konkurzov (17 v januári 2023). Zároveň sa začalo 16 nových konkurzných konaní (19 v januári 2023). V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 327 konkurzov, čo je o 16,79 percenta viac  než v predchádzajúcom období (280 konkurzov). V období od februára 2023 do januára 2024 bolo povolených 24 reštrukturalizácií, rovnako ako v období od februára 2022 do januára 2023 (24 povolených reštrukturalizácií). Od roku 2006 do konca januára 2024 bolo na Slovensku vyhlásených 5 186 konkurzov a bolo povolených 932 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov.

Najväčšou skupinou v bankrote sú samozamestnávatelia
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v januári 2024 bolo všetkých 18 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 14 (77,78 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným, 2 (11,11 percenta) boli akciové spoločnosti a po jednej boli verejná obchodná spoločnosť (5,56 percenta) a štátny podnik (5,56 percenta). Aj všetky reštrukturalizácie (100 percent) boli povolené právnickým osobám – dvom spoločnostiam s ručením obmedzeným (66,67 percenta) a jednej akciovke (33,33 percenta). V januári 2024 až 61,11 percenta firiem v konkurze boli samozamestnávatelia a ďalších 11,11 percenta predstavovali spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami a rovnakým pomerom boli zastúpené aj spoločnosti s 10 – 99 zamestnancami. Všetky tri spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou zamestnávali od 10 do 99 ľudí.

Zo spoločností v konkurze najväčším zamestnávateľom a zároveň spoločnosťou s najvyšším obratom je HYDINA SK s.r.o. Tento podnik na spracovanie a konzervovanie mäsa, ktorému bol konkurz vyhlásený súdom z Prešovského kraja, zamestnával od 25 do 49 pracovníkov a dosahoval obrat od 15 do 30 miliónov eur. Od 25 do 49 pracovníkov zamestnáva aj Výskumný ústav dopravný, a. s., ktorej bola povolená reštrukturalizácia súdom zo Žilinského kraja, a dosahuje obrat od 2 do 3 miliónov eur. Najväčší obrat zo spoločností s povolenou reštrukturalizáciou dosahuje Strojspiš, spol. s r. o. Výrobca kovových konštrukcií a ich častí, ktorému bola povolená reštrukturalizácia súdom v Košickom kraji, dosahuje obrat od 6 do 10 miliónov eur.

V konkurze skončilo najviac stavebných firiem
V novembri 2024 bolo najviac konkurzov vyhlásených v stavebníctve (5) a v sekcii odborné vedecké a technické činnosti (3). Firmy s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v priemysle (1), doprave a skladovaní (1) a v sekcii odborné vedecké a technické činnosti (1). Z hľadiska pôsobnosti súdov, bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (4), Košickom (4) a v Prešovskom kraji (3). Reštrukturalizácie boli povolené súdmi v Košickom (1), Nitrianskom (1) a Žilinskom (1) kraji.