Vo februári zbankrotovalo 732 občanov

Bratislava 7. marca 2022 – Vo februári 2022 zbankrotovalo 732 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 669 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 9,42 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v januári 2022 zbankrotovalo 734 dlžníkov, ich v minulom mesiaci bolo iba o 0,27 percenta menej. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií.

 „Vo februári zbankrotovalo aj 92 ľudí bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Z celkového počtu zbankrotovaných ľudí v minulom mesiaci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, bol ich podiel 11,37 percenta. Zbankrotovalo až 16 manželských párov, zaznamenali sme aj štyri príbuzenské väzby, medzi nimi jeden manželský pár s dcérou ale tiež aj otec so synom,“ upozornila Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Vo februári súd zrušil oddlženie jednému dlžníkovi (mužovi) pre nepoctivý zámer. Znamená to, že dlhy tejto osoby sú stále vymáhateľné. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 721 konkurzov (98,50 percenta) a 11 dlžníkov (1,50 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov vo februári 2022 ich bolo 47 (6,42 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 685 (93,58 percenta) na majetok nepodnikateľov.

Vo februári 2022 súdy zároveň zrušili 789 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 702 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 87 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára 2022 bolo vyhlásených 59 528 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky.

Zbankrotovala aj osemdesiatnička
Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených vo februári 2022 ich pripadalo na mužov 463 a na ženy 269. Napriek miernym mesačným výkyvom stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s februárom 2021 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol 0,58 percentuálneho bodu (63,83 percenta vo februári 2021 vs. 63,25 percenta vo februári 2022). Pomer žien vo februári 2022 medziročne o 0,58 percentuálneho bodu vzrástol (36,17 percenta vo februári 2021 vs. 36,75 percenta vo februári 2022). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali vo februári 2022, malo 4,10 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (vo februári 2021 ich bolo 3,75 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,97 percenta dlžníčok (vo februári 2021 ich bolo 2,07 percenta). Aj vo februári sa najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov (mužov aj žien) stali štyridsiatnici s podielom 28,01 percenta (vo februári 2021 s podielom 29,45 percenta). Druhou najpočetnejšou skupinou boli tridsiatnici s podielom 25,68 percenta (vo februári 2021 s podielom 26,16 percenta). Veľmi malý bol vo februári 2022 rozdiel medzi ženami tridsiatničkami (podiel 26,77 percenta) a štyridsiatničkami (podiel 27,51 percenta).

Najviac bankrotov v Nitrianskom, najmenej v Žilinskom kraji
V druhom mesiaci tohto roka súdy vyhlásili najviac osobných bankrotov v Nitrianskom – 193 a v Banskobystrickom kraji – 106. Naopak najmenej ich bolo v Žilinskom – 48 a v Trenčianskom kraji - 64. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol iba v dvoch krajoch: v Prešovskom o 35,25 percenta a v Bratislavskom o 18,18 percenta. Počet osobných bankrotov najviac medziročne vzrástol v Trnavskom kraji – o 56,60 percenta a v Žilinskom kraji – o 54,84 percenta.