Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

Bratislava, 3. mája 2022 – V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 26,32 percenta (z 19 na 24) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 150 percent (z 2 na 5). V medziročnom porovnaní s aprílom 2021 vzrástol počet vyhlásených konkurzov o 118,18 percenta (z 11 na 24) a počet povolených reštrukturalizácií o 66,67 percenta (z 3 na 5).

„Vývoj počtu vyhlásených konkurzov od začiatku roka potvrdzuje náš predpoklad o ich celkovom náraste v roku 2022. Neovplyvní to ani kolísavý vývoj počtu vyhlásených konkurzov v predchádzajúcich, ani v nasledujúcich mesiacoch. Nárast cien stavebných materiálov, energií a mzdových nákladov sa už niekoľko mesiacov prejavuje v najvyššom počte vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizácií v stavebníctve. Zaujímavosťou sú tri spoločnosti, zaoberajúce sa alternatívnymi zdrojmi energie, ktoré majú v názve BIOPLYN a sídlia na rovnakej adrese v Horovciach v Trenčianskom kraji. Výrobca elektriny Bioplyn Cetín, s.r.o., je v konkruze, rovnako ako veľkoobchod BIOPLYN HOROVCE, s. r. o.; a spoločnosť Bioplyn Ladzany, s. r.o., má povolenú reštrukturalizáciu,“ uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo zároveň zastavených 11 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (13 v apríli 2021) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 11 konkurzov (7 v apríli 2021). Zároveň sa začalo 26 nových konkurzných konaní (25 v apríli 2021). V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 283 konkurzov, čo je o 61,71 percenta viac než v predchádzajúcom období (175 konkurzov). V období od mája 2021 do marca 2022 bolo povolených 28 reštrukturalizácií, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (21 reštrukturalizácií) je o 33,33 percenta viac. Od roku 2006 do konca apríla 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 4 640 konkurzov a bolo povolených 896 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

V konkurze aj Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v apríli 2022 bolo 23 konkurzov (95,83 percenta) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, pričom z nich 21 (91,30 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným a dve (8,70 percenta) boli akciové spoločnosti. Zároveň bol vyhlásený jeden konkurz (4,17 percenta) na majetok neziskovej organizácie. Takmer polovicu (45,83 percenta) subjektov predstavujú spoločnosti bez zamestnancov.
V apríli 2022 bola povolená reštrukturalizácia štyrom spoločnostiam s ručením obmedzeným (80 percent) a jednému družstvu (20 percent). Tri spoločnosti v reštrukturalizácii (60 percent) nezamestnávajú žiadnych pracovníkov, jedna (20 percent) menej ako 10 pracovníkov a jedna (20 percent) od 100 do 499 pracovníkov. 
Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v apríli 2022 vyhlásený konkurz, bola firma ENERGYCO, s.r.o. z Košického kraja. Zaoberala sa opravou strojov a zamestnávala 100 – 149 pracovníkov. V konkurze skončila aj Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n. o. s 10 – 19 pracovníkmi. Medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou je najväčším zamestnávateľom stavebná firma PROTRON s.r.o. z Trenčianskeho kraja so 150 – 199 zamestnancami.

V konkurze najviac priemyselných a stavebných spoločností
V apríli 2022 bolo najviac konkurzov vyhlásených v priemysle (4) a v stavebníctve (4). Najviac reštrukturalizácií (2) bolo povolených v stavebníctve. Najviac konkurzov súdy v apríli 2022 vyhlásili v Košickom (5), v Trenčianskom (5) a v Trnavskom kraji (5); najviac spoločností s povolenou reštrukturalizáciou sídli v Prešovskom (2) a v Trenčianskom kraji (2).