Počet konkurzov rastie tri mesiace za sebou

Bratislava 3. júna 2022 – V máji bolo na Slovensku vyhlásených 28 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 16,67 percenta (z 24 na 28) a počet reštrukturalizácií klesol o 60 percent (z 5 na 2). V medziročnom porovnaní s májom 2021 vzrástol počet vyhlásených konkurzov o 12 percent (z 25 na 28) a počet povolených reštrukturalizácií klesol o 33,33 percenta (z 3 na 2). „Najviac postihnutým odvetvím z hľadiska počtu vyhlásených konkturzov je už niekoľko mesiacov stavebníctvo. Na nepriaznivú situáciu podnikov v tomto odvetví vplýva nárast cien stavebných materiálov, energií a mzdových nákladov. Zároveň v minulom mesiaci nebolo vydané žiadne rozhodnutie o poskytnutí dočasnej ochrany pred veriteľmi,“ uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo zastavených 7 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (13 v máji 2021) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 20 konkurzov (12 v máji 2021). Zároveň sa začalo 35 nových konkurzných konaní (30 v máji 2021). V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 286 konkurzov, čo je o 53,76 percenta viac než v predchádzajúcom období (186 konkurzov). V období od júna 2021 do mája 2022 bolo povolených 27 reštrukturalizácií, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (23 reštrukturalizácií) je o 17,39 percenta viac. Od roku 2006 do konca mája 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 4 668 konkurzov a bolo povolených 898 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

V konkurze je polovica podnikateľských subjektov - samozamestnávateľov
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v máji 2022 bolo 28 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, pričom z nich 26 (92,86 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným a 2 (7,14 percenta) boli akciové spoločnosti. Rovnú polovicu (50 percent) subjektov zastupujú spoločnosti bez zamestnancov. V máji 2022 bola povolená reštrukturalizácia dvom spoločnostiam s ručením obmedzeným (100 percent). Jedna spoločnosť (50 percent) nemá žiadnych zamestnancov a druhá (50 percent) zamestnáva od 20 do 24 pracovníkov. Ide o KONZEKO spol. s .r. o. z Košického kraja, ktorá spracúva a likviduje nebezpečný odpad. Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v máji 2022 vyhlásený konkurz, boli firmy AFG s.r.o. zo Žilinského kraja, ktorá sa zaoberala chovom dojníc, a výrobca spodnej bielizne ZORNICA BANKO FASHION a.s. z Trenčianskeho kraja. Obe spoločnosti zamestnávali od 50 do 99 pracovníkov.

V konkurze najviac stavebných spoločností
V máji 2022 bolo najviac konkurzov vyhlásených v stavebníctve (7) a vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (5). Jedna spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou podniká v oblasti spracovania a likvidácie nebezpečného odpadu a druhá v oblasti nehnuteľností. Najviac konkurzov súdy v máji 2022 vyhlásili v Banskobystrickom (7) a v Bratislavskom kraji (7); spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou sídlia v Bratislavskom (1) a v Košickom kraji (1).