V septembri najviac bankrotov v tomto roku

Bratislava 7. októbra 2021 – V treťom štvrťroku 2021 zbankrotovalo 2 663 obyvateľov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 2 034 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 30,92 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď od apríla do júna 2021 zbankrotovalo 1 836 dlžníkov, ich v tretej štvrtine roka 2021 bolo viac o 45,04 percenta.

„Zároveň sme v septembri zaznamenali najväčší počet osobných bankrotov v tomto roku. Od júna je to štvrtý mesiac za sebou, v ktorom bol počet bankrotov väčší, než v rovnakom období minulého roka a od začiatku tohto roka. Medzi dlžníkmi v minulom mesiaci sme identifikovali 3 manželské páry a 2 príbuzenské väzby. Adresu na obecnom, miestnom alebo mestskom úrade, prípadne na virtuálnej adrese malo 4,3 percneta dlžníkov z celkového počtu ľudí, ktorí zbankrotovali v septembri,“ uvádza Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V septembri 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 955 osobných bankrotov, čo je najviac v tomto roku. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, v ktorom zbankrotovalo 849 občanov Slovenska, je to o 12,49 percenta viac. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď v septembri 2020 zbankrotovalo 529 obyvateľov Slovenska, to predstavuje medziročný nárast až o 80,53 percenta. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 941 konkurzov (98,53 percenta) a 14 dlžníkov (1,47 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového počtu osobných bankrotov v septembri 2021 ich bolo 73 (7,64 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 882 (92,36 percenta) na majetok nepodnikateľov. V septembri 2021 súdy zrušili 734 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 642 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 92 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca septembra 2021 bolo vyhlásených 55  170 osobných bankrotov.

V septembri najviac bankrotovali štyridsiatnici
Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v septembri 2021 ich pripadalo na mužov 563 a na ženy 392. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, hoci v medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov znížil o 1,92 percentuálneho bodu (58,95 percenta v septembri 2021 vs. 60,87 percenta v septembri 2020). Pomer žien v septembri 2021 medziročne o 1,92 percentuálneho bodu vzrástol (41,05 percenta v septembri 2021 vs. 39,13 percenta v septembri 2020).
Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v septembri 2021, malo 3,20 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v septembri 2020 ich bolo 5,59 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 1,28 percenta dlžníčok (v septembri 2020 ich bolo 5,80 percenta). V septembri sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali spolu muži a ženy štyridsiatnici s podielom 32,15 percenta (31,38 percenta v septembri 2020), za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 24,82 percenta (25,52 percenta v septembri 2020).

Najmenej bankrotov v Bratislavskom a v Košickom kraji
V deviatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom – 206 a v Banskobystrickom kraji – 177; najmenej v Bratislavskom – 71 a v Košickom kraji – 85. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov narástol v siedmich krajoch – najviac v Nitrianskom (167,53 percenta). Počet osobných bankrotov medziročne klesol iba v jednom, Bratislavskom kraji (- 1,39 percenta).

Analýzy od roku 2006
CRIF SK analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2006 z údajov zverejnených v Obchodnom vestníku. Spoločnosť do analýzy zahrnula údaje o fyzických osobách, ktoré v súlade s novými ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii sami podali návrh na svoje oddlženie (osobný bankrot) prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo ním určeným advokátom buď  formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. V analýze preto nie sú zahrnuté osoby vo výkone trestu odňatia slobody, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz z dôvodu uloženia trestu prepadnutia majetku. V analýze nie sú zahrnuté ani údaje o fyzických osobách - podnikateľoch, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz návrhom inej osoby alebo subjektu. Tieto údaje sú zahrnuté do štatistík firemných bankrotov spoločnosti CRIF SK.