Konkurzy podnikateľských subjektov rástli štvrtý štvrťrok za sebou

Bratislava 5. októbra 2021 – V treťom štvrťroku 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 74 konkurzov na majetok dlžníkov a povolené boli 3 reštrukturalizácie. Zároveň k 30. septembru 2021 dočasnú ochranu podnikateľov pred veriteľmi využívali už iba dva subjekty. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).

V porovnaní s predchádzajúcim, druhým štvrťrokom 2021 počet konkurzov narástol o 12,12 percenta (zo 66 na 74) a počet reštrukturalizácií klesol o 70 percent (z 10 na 3). V medziročnom porovnaní s tretím štvrťrokom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 131,25 percenta (z 32 na 74) a počet reštrukturalizácií klesol o 50 percent (zo 6 na 3).  „Nárast počtu vyhlásených konkurzov ovplyvnilo postupné zastavenie rôznych druhov podporných opatrení zo strany štátu na zmiernenie dopadov pandemickej situácie. Niektorí dlžníci, na pokraji existencie už pred pandémiou, nemohli ďalej fungovať. Navyše sa opätovne vrátila pre dlžníkov povinnosť podať na seba návrh na vyhlásenie konkurzu bez zbytočného odkladu, ak sú predlžení,“ vysvetľuje Ing. Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 248 konkurzov, čo je o 29,17 percenta viac než v predchádzajúcom období so 192 konkurzmi. V období od októbra 2020 do septembra 2021 bolo povolených 22 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 25 povolenými reštrukturalizáciami menej o 12 percent. Od roku 2006 do konca marca 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4 486 konkurzov a bolo povolených 878 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov - dlžníkov.

Od júna do konca septembra súdy rozhodli o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi dvom podnikateľským subjektom, z tohto v jednom prípade išlo o predĺženie tejto formy pomoci na ďalšie obdobie. Zároveň bola dočasná ochrana súdom ukončená jednému podnikateľskému subjektu, dvom sa skončila uplynutím jej doby a jednému bola zrušená po predĺžení lehoty. Do 30. septembra 2021 tak dočasnú ochranu využívali dva podnikateľské subjekty.

V septembri 20 vyhlásených konkurzov
V septembri 2021 bolo vyhlásených 20 konkurzov na majetok právnických osôb. V porovnaní s v predchádzajúcim mesiacom (31 konkurzov) je to o 35,48 percenta menej a v medziročnom porovnaní so septembrom 2020 so 7 konkurzmi to predstavuje nárast o 185,71 percenta. V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 13 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 11 konkurzov. Zároveň bolo začatých 25 nových konkurzných konaní, čo je o 78,57 percenta viac ako v septembri 2020.
V deviatom mesiaci tohto roka nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia, kým v auguste 2021 boli povolené 2 reštrukturalizácie a v septembri 2020 boli povolené 3 reštrukturalizácie.

V konkurze aj jeden štátny podnik
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo 19 konkurzov (95 percent) vyhlásené na majetok právnických osôb podnikateľov, z toho bolo 17 spoločností s ručením obmedzeným, jedna akciová spoločnosť a jedna v.o.s. Do konkurzu sa dostal aj jeden štátny podnik - jeho podiel na počte vyhlásených konkurzov v septembri 2021 predstavuje 5 percent.

Viac ako polovica spoločností v konkurze boli samozamestnávatelia
Až 55 percent dlžníkov, ktorí sa v septembri dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Druhú najväčšiu skupinu s podielom 25 percent predstavujú spoločnosti, v ktorých pracovalo od 10 do 99 zamestnancov. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, bol Štátny majetok Senec, štátny podnik v likvidácii. Zamestnával od 50 do 99 pracovníkov.

Najviac konkurzov v obchode a v Bratislavskom kraji
V septembri 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (6) a v stavebníctve (4). Najviac konkurzov súdy v septembri 2021 vyhlásili v Bratislavskom kraji – 7. Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Trnavskom kraji a iba jeden konkurz bol vyhlásený na spoločnosť so sídlom v Trenčianskom kraji.

Dočasná ochrana podnikateľov pred veriteľmi
K 30. septembru 2021 boli pod dočasnou ochranou iba dve právnické osoby (z toho jedna požiadala o predĺženie ochrany na ďalšie 3 mesiace). Jednej spoločnosti bola dočasná ochrana zrušená súdom na základe kvalifikovaného podnetu a trom spoločnostiam bola ukončená dočasná ochrana po uplynutí zákonnej lehoty.

Charakteristika analyzovaných dát
V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.