Rekordný október: Zbankrotovalo 1 007 ľudí

Bratislava 5. novembra 2021 – V októbri 2021 zbankrotovalo 1 007 občanov Slovenska. Je to prvýkrát v tomto roku, keď počet osobných bankrotov v jednom mesiaci prekročil štvorcifernú hodnotu. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 810 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 24,32 percenta, pričom počet osobných bankrotov medziročne rastie už piaty mesiac za sebou. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v septembri zbankrotovalo 955 dlžníkov, ich v desiatom mesiaci toho roka bolo o 5,45 percenta viac.

 „V októbri súdy nezrušili žiadne oddlženie pre nepoctivý zámer. Zároveň sme identifikovali až 111 bankrotov ľudí bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Predstavuje to až 11,02 percenta z celkového počtu dlžníkov, ktorí zbankrotovali v minulom mesiaci. Pre porovnanie – v septembri ich podiel predstavoval iba 4,30 percenta,“ dopĺňa Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 1 000 konkurzov (99,30 percenta) a 7 dlžníci (0,70 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v októbri 2021 ich bolo 64 (6,36 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 943 (93,64 percenta) na majetok nepodnikateľov. V októbri 2021 súdy zároveň zrušili 753 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 650 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 103 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2021 bolo vyhlásených 56 177 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku – od januára do konca októbra ich bolo 6 756.  

Najviac bankrotujú štyridsaťroční
Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v októbri 2021 ich pripadalo na mužov 619 a na ženy 388. Stále viac bankrotujú muži, no v medziročnom porovnaní ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 0,01 percentuálneho bodu (61,48 percenta v októbri 2020 vs. 61,47 percenta v októbri 2021). Pomer žien v októbri 2021 medziročne o 0,01 percentuálneho bodu vzrástol (38,52 percenta v októbri 2020 vs. 38,53 percenta v októbri 2021). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v októbri 2021, malo 3,23 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v októbri 2020 ich bolo 4,22 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,09 percenta dlžníčok (v októbri 2020 ich bolo 2,24 percenta). V októbri sa najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov (mužov aj žien) stali štyridsiatnici s podielom 31,08 percenta (v októbri 2020 s podielom 32,22 percenta). Druhou najpočetnejšou skupinou boli tridsiatnici s podielom 26,61 percenta (v októbri 2020 s podielom 25,43 percenta).                                                                                                                                                                                      
Najviac bankrotov v Nitrianskom, najmenej v Trnavskom kraji
V desiatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom – 166 a najmenej v Trnavskom kraji – 86. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol iba v dvoch krajoch: v Bratislavskom (- 25,32 percenta) a v Banskobystrickom (- 2,19 percenta). V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Prešovskom kraji – až o 95,71 percenta.

Analýzy od roku 2006
CRIF SK analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2006 z údajov zverejnených v Obchodnom vestníku. Spoločnosť do analýzy zahrnula údaje o fyzických osobách, ktoré v súlade s novými ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii sami podali návrh na svoje oddlženie (osobný bankrot) prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo ním určeným advokátom buď  formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. V analýze preto nie sú zahrnuté osoby vo výkone trestu odňatia slobody, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz z dôvodu uloženia trestu prepadnutia majetku. V analýze nie sú zahrnuté ani údaje o fyzických osobách - podnikateľoch, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz návrhom inej osoby alebo subjektu. Tieto údaje sú zahrnuté do štatistík firemných bankrotov spoločnosti CRIF SK.