Zvýšenie podielu samospráv z výnosov dane z príjmov fyzických osôb na 70 % pre rok 2016 sa prejavilo už v prvom štvrťroku

Prebytok bol dosiahnutý nielen v bežnom rozpočte a vo finančných operáciách, ale aj v kapitálovom rozpočte. „Prekvapilo nás, že na rozdiel od predchádzajúcich analyzovaných období kapitálový rozpočet nebol  schodkový, ako napr. v prvom štvrťroku 2015 či 2014, aj keď to legislatíva upravujúca hospodárenie municipalít umožňuje. Samosprávy menej investovali a rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami bol k 31. 3. 2016 vo výške 2,527 mil. eur,“ vysvetlila Jana Marková.

Rozpočtované príjmy samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií sa v prvom štvrťroku 2016 podieľali na celkovom objeme ich príjmov až 97,29 %. Najväčšiu časť z nich (52,57 %) už tradične tvorili daňové príjmy a v rámci nich tzv. podielové dane. „Zvýšenie podielu samospráv z výnosov dane z príjmov fyzických osôb na 70 % pre rok 2016 sa pozitívne prejavilo už v prvom štvrťroku 2016. Objem podielových daní medziročne vzrástol o 14,58 %. Na jedného obyvateľa pripadalo v priemere 87,74 eur, čo je o 11,09 eur viac ako v predchádzajúcom roku,“ doplnila Jana Marková. V prvom štvrťroku 2016 bolo samosprávam poukázaných 30,22 % z prognózovaného ročného objemu podielových daní (28,79 % v prvom štvrťroku 2015).

TS_CRIF_SCB_20160721_Hospodarenie municipalit k 31 3 2016.pdf