V roku 2021 sa v konkurze ocitlo výrazne viac podnikov, rástli aj reštrukturalizácie

Bratislava 5. januára 2022 – V roku 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 270 konkurzov na majetok podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov a bolo povolených 24 reštrukturalizácií. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), po tom, čo v roku 2020 bolo vyhlásených historicky najmenej konkurzov v jednom roku - iba 167, ich počet v minulom roku vzrástol o 61,68 percenta. V rámci nich sa výrazne medziročne zvýšil počet malých konkurzov z 3 na 67, t. j. o 2 133,33 percenta. Počet reštrukturalizácií medziročne vzrástol z 22 v roku 2020 na 24, t. j. o 9,09 percenta. Vyšší počet konkurzov bol naposledy vyhlásený v roku 2016 (274) a viac povolených reštrukturalizácií bolo v roku 2017 (49).

V minulom roku bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 132 konkurzných konaní (110 v roku 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 128 konkurzov (116 v roku 2020). V roku 2021 bolo začatých celkom 357 konkurzných konaní (296 v roku 2020) a na majetok piatich spoločností bol vyhlásený konkurz po neúspešnom priebehu povolenej reštrukturalizácie. Z dlhodobých analýz spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006 do konca decembra 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4 558 konkurzov a bolo povolených 882 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.
„Kým ešte v roku 2020 spoločnosti pred konkurzmi čiastočne chránili vládne opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie, ako napríklad dočasná ochrana pred veriteľmi, aj finančné rezervy firiem, v roku 2021 sa dôsledky pandémie prejavili v oveľa širšom meradle a v konkurze skončili aj spoločnosti, ktoré by zbankrotovali už v roku 2020. Zmenou legislatívy sa výrazne sprísnili podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany pred veriteľmi, čím podnikatelia stratili právo nepodať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok ak sú v predlžení. Všeobecne sa za najviac pandémiou postihnuté odvetvia považuje sektor HoReCa, avšak v minulom roku sa v konkurze a v reštrukturalizácii najviac ocitali spoločnosti zo sekcie veľko a maloobchodu,” uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Najpočetnejšou skupinou v konkurze boli podniky bez zamestnancov
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v roku 2021 bolo 265 konkurzov (98,15 percenta z celkového počtu) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, pričom z nich 249 (93,96 percenta) bolo spoločností s ručením obmedzeným, 14 (5,28 percenta) akciových spoločností, 1 verejná obchodná spoločnosť (0,38 percenta) a 1 štátny podnik (0,38 percenta). Tri konkurzy (1,11 percenta z celkového počtu) boli vyhlásené na majetok právnických osôb nepodnikateľov: po jednom na neziskovú organizáciu, združenie i politickú stranu. Zároveň boli vyhlásené konkurzy na 2 fyzické osoby – podnikateľov (0,74 percenta z celkového počtu). Až 54,81 percenta (148) z celkového počtu vyhlásených konkurzov v minulom roku predstavovali podnikateľské subjekty bez zamestnancov, druhou najpočetnejšou skupinou (67, čo predstavuje 24,81 percenta) boli zamestnávatelia s jedným až deviatimi pracovníkmi. Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v roku 2021 vyhlásený konkurz, boli tri spoločnosti s 50 – 99 zamestnancami: veľkoobchod s farmaceutickým tovarom TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., priemyselný podnik CHEMSTROJ, s. r. o., ktorý sa zaoberal opravou strojov, a Štátny majetok Senec, štátny podnik v likvidácii, ktorý mal v predmete činnosti zmiešané hospodárstvo.

Z celkového počtu povolených reštrukturalizácií v roku 2021 až 18 (75 percent) pripadalo na „eseročky“, 4 (16,67 percenta) na akciové spoločnosti a 2 (8,33 percenta) na družstvá. Najväčšou skupinou podnikateľských subjektov s povolenou reštrukturalizáciou v roku 2021 bolo 9 (37,50 percenta) spoločností s 10 až 99 zamestnancami. Rovnú štvrtinu predstavovalo 6 spoločností s jedným až deviatimi pracovníkmi. Spomedzi spoločností s povolenou reštrukturalizáciou boli najväčšími zamestnávateľmi s počtom 250 – 499 pracovníkov B.T. Transport s.r.o., zaoberajúca sa nákladnou cestnou dopravou a výrobca ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o.

Najviac konkurzov a reštrukturalizácií vo veľko a maloobchode a v Bratislavskom kraji
V roku 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov – 86 (31,85 percenta z celkového počtu konkurzov), v sekcii priemyselná výroba – 33 (12,22 percenta) a v sekcii odborné, vedecké a technické činnosti – 30 (11,11 percenta). Rovnako ako v roku 2020, tak aj v minulom roku najviac konkurzov súdy vyhlásili v Bratislavskom kraji – 41  v roku 2020 (s podielom 24,55 percenta) a 85 v roku 2021 (s podielom 31,48 percenta). S výrazne nižšími počtami v roku 2021 nasledovali Žilinský kraj s 35 vyhlásenými konkurzmi (12,96 percenta) a Banskobystrický kraj s 33 konkurzmi (12,22 percenta).

Najviac reštrukturalizácií bolo povolených spoločnostiam pôsobiacim v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov – 5 (20,83 percenta). Po štyri reštrukturalizácie (16,67 percenta) boli povolené spoločnostiam zo sekcie dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a sekcie administratívne a podporné služby. V roku 2021 bolo najviac reštrukturalizácií povolených spoločnostiam so sídlom v Bratislavskom kraji – 8 (33,33 percenta), v Trenčianskom – 6 (25 percent) a v Banskobystrickom kraji – 4 (16,67 percenta).

Charakteristika analyzovaných dát
V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.