Dočasnú ochranu už spoločnosti nevyužívajú

Bratislava 10. januára 2022 – V priebehu celého minulého roka súdy rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi 13 podnikateľským subjektom. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF  - Slovak Credit Bureau (ďalej CRIF SK) naposledy sa tak stalo v septembri a spolu až v šiestich mesiacoch minulého roka nebola povolená ani jedna dočasná ochrana. V minulom roku bola v piatich prípadoch táto forma pomoci predĺžená na ďalšie obdobie, jedenástim podnikateľským subjektom bola dočasná ochrana zrušená uplynutím jej lehoty. Zároveň súdy pre nesplnenie podmienok jednu žiadosť o dočasnú ochranu odmietli a štyrom spoločnostiam dočasnú ochranu ukončili vlastným rozhodnutím. Kým ku koncu roka 2020 dočasnú ochranu využívalo 299 podnikateľských subjektov, k 31. decembru 2021 dočasnú ochranu už nevyužíval ani jeden podnikateľský subjekt.

„V minulom roku bol špecifickým mesiacom január. Jeho posledným dňom sa ukončila dočasná ochrana subjektom, ktoré o ňu požiadali v roku 2020, a zároveň od 1. januára mohli podnikatelia požiadať o dočasnú ochranu iba podľa novej, oveľa prísnejšej legislatívy. Množstvo firiem, ktoré sa pre pandémiu koronavírusu dostali do finančných ťažkostí, nové podmienky na udelenie dočasnej ochrany nespĺňali. Navyše ani doba troch mesiacov, prípadne jej predĺženie o ďalšie tri mesiace, pre firmu na riešenie finančných problémov často nestačí,” uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK. Ako ďalej uviedla Jana Marková, „z trinástich spoločností, ktorým bola dočasná ochrana povolená v roku 2021, až deväť, t. j. 69,23 percenta, o túto formu pomoci požiadalo aj v roku 2020.“

V roku 2021 dočasnú ochranu najviac využívali priemyselné podniky – 4, nasledujú spoločnosti zo sekcie poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – 3 a zo sekcie administratívne a podporné služby – 2. Ostatné štyri spoločnosti pôsobia v štyroch sekciách: stavebníctvo; doprava a skladovanie; odborné, vedecké a technické činnosti; umenie, zábava a rekreácia.

Z trinástich spoločností, ktorým bola minulý rok poskytnutá dočasná ochrana, štyri sídlia v Banskobystrickom kraji, tri v Košickom, dve v Prešovskom a v Trenčianskom kraji, a po jednej v Nitrianskom a v Trnavskom kraji. O dočasnú ochranu v roku 2021 nepožiadala ani jedna spoločnosť so sídlom v Bratislavskom a v Žilinskom kraji. Z hľadiska dosahovaného obratu bola najväčším podnikateľským subjektom, ktorému bola schválená dočasná ochrana, spoločnosť FORTISCHEM a. s. „pod dočasnou ochranou“ so sídlom v Novákoch s príjmom od 50 do 149 miliónov eur. Tento priemyselný podnik z Hornej Nitry je zároveň aj najväčším zamestnávateľom, keď v ňom pracuje od 500 do 999 zamestnancov.

Pôvodne dočasnú ochranu podnikateľov definoval Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol vyhlásený 25. marca 2020 s účinnosťou od 12. mája 2020. Predĺženie trvania dočasnej ochrany do 31. decembra 2020 ustanovilo Nariadenie vlády č. 253/2020 Z. z. zo dňa 16. 9. 2020, ktoré nadobudlo  účinnosť od 19. 9. 2020. Bola prioritne určená poctivým podnikateľom, ktorí sa kvôli pandémii korona vírusu ocitli v zlej ekonomickej situácii. Podnikatelia pod dočasnou ochranou podľa týchto predpisov ju mohli využiť do konca januára 2021.  Od 1. januára 2021 je možné požiadať o povolenie dočasnej ochrany iba podľa zákona č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.