Počet konkurzov v októbri klesol

Bratislava 8. októbra 2021 – V októbri 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 19 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 5 percent (z 20 na 19) a počet reštrukturalizácií vzrástol z nuly na 2. V medziročnom porovnaní s októbrom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 11,76 percenta (zo 17 na 19) a počet reštrukturalizácií ostal  na rovnakej úrovni. V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 13 konkurzných konaní (11 v októbri 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 11 konkurzov (9 v októbri 2020). Zároveň sa začalo 35 nových konkurzných konaní (33 v októbri 2020).

„V minulom mesiaci nebolo vydané žiadne rozhodnutie o povolení dočasnej ochrany pred veriteľmi a trom subjektom bola dočasná ochrana ukončená uplynutím lehoty,” uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK a doplnila: „Tento nástroj štátnej pomoci z dôvodu náročných podmienok na jej schválenie využíva minimum podnikateľských subjektov.“

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 250 konkurzov, čo je o 34,41 percenta viac než v predchádzajúcom období (186 konkurzov). V období od novembra 2020 do októbra 2021 bolo povolených 22 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (26 reštrukturalizácií) je o 15,38 percenta menej. Od roku 2006 do konca októbra 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4 505 konkurzov a bolo povolených 880 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Najčastejšie sa do konkurzu dostávajú firmy bez zamestnancov
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v októbri 2021 bolo 19 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, pričom z nich 18 (94,74 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným a jedna 1 (5,26 percenta) akciová spoločnosť. Až 47,37 percenta predstavujú spoločnosti bez zamestnancov. V októbri 2021 bola povolená reštrukturalizácia jednej „eseročke“ (50 percent) a jednému družstvu (50 percent). Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v októbri 2021 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť Gastorekrea s.r.o., s 10 – 19 zamestnancami. Rovnaký počet ľudí pracuje aj v spoločnosti NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, ktorému bola povolená reštrukturalizácia.

Najviac konkurzov vo veľko- a maloobchode a v Bratislavskom kraji
Aj v októbri 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekciách veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (9), odborné, vedecké a technické činnosti (3) a administratívne a podporné služby (3). Spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v sekciách informácie a komunikácia (1) a odborné, vedecké a technické činnosti (1). Najviac konkurzov súdy v októbri 2021 vyhlásili v Bratislavskom (6) a v Košickom kraji (5); spoločnosti, ktorým bola povolená reštrukturalizácia, sídlia v Bratislavskom a v Prešovskom kraji.

Charakteristika analyzovaných dát
V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.