Počet konkurzov v novembri výrazne rástol

Bratislava 3. decembra 2021 – V novembri 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 32 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bola povolená jedna reštrukturalizácia. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), naposledy bol takýto počet konkurzov vyhlásený pred takmer piatimi rokmi, v máji 2017. 

 V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 68,42 percenta (z 19 na 32) a počet reštrukturalizácií klesol o 50 percent (z 2 na 1). V medziročnom porovnaní s novembrom 2020 sa počet konkurzov zvýšil až o 113,33 percenta (z 15 na 32) a počet reštrukturalizácií vzrástol z nuly na jednu.

 V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 11 konkurzných konaní (7 v novembri 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 15 konkurzov (7 v novembri 2020). Zároveň sa začalo 22 nových konkurzných konaní (28 v novembri 2020).

 „Ani v novembri nebolo vydané žiadne rozhodnutie o povolení dočasnej ochrany pred veriteľmi, ale boli zverejnené dve rozhodnutia o ukončení dočasnej ochrany uplynutím lehoty,” uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK a doplnila: „Nepredpokladáme, že sa tento nástroj štátnej pomoci bude v ďalších mesiacoch využívať viac, a to aj napriek pokračujúcej pandémii, opätovnému zavedeniu núdzového režimu a lockdownu. Dôvodom su náročné podmienky na jej schválenie, preto očakávame skôr nárast počtu bankrotov.“

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 267 konkurzov, čo je o 57,06 percenta viac než v predchádzajúcom období (170 konkurzov). V období od decembra 2020 do novembra 2021 bolo povolených 23 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (25 reštrukturalizácií) je o 8 percent menej. Od roku 2006 do konca novembra 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4 537 konkurzov a bolo povolených 881 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

V najpočetnejšou skupinou v konkurze sú firmy bez zamestnancov
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v novembri 2021 bolo 31 konkurzov (96,88 percenta) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, pričom z nich 30 (96,77 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným a jedna (3,23 percenta) akciová spoločnosť. Zároveň bol vyhlásený konkurz na jednu fyzickú osobu podnikateľa (3,13 percenta). Z „eseročiek“ v konkurze až 56,25 percenta predstavujú spoločnosti bez zamestnancov. V novembri 2021 bola povolená reštrukturalizácia jednej spoločnosti s ručením obmedzeným bez zamestnancov. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v novembri 2021 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť ZLATNER, spol. s r.o. Zaoberala sa výstavbou obytných budov, zamestnávala 25 – 49 pracovníkov a sídli v Nitrianskom kraji.

Najviac konkurzov vo veľko- a maloobchode a v Bratislavskom kraji
Aj v novembri 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (7), nasledovanej sekciami priemyselná výroba (5), stavebníctvo (4) a administratívne a podporné služby (4). Spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou pôsobí v sekcii dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Najviac konkurzov súdy v novembri 2021 vyhlásili v Bratislavskom (8) a v Trenčianskom kraji (5); spoločnosť, ktorej bola povolená reštrukturalizácia, sídli v Trenčianskom kraji.

Charakteristika analyzovaných dát
V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.