CRIF - Slovak Credit Bureau
CRIF

CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. je prevádzkovateľom Bankového a nebankového registra na Slovensku. Dodáva komplexné riešenia pre oblasť obchodných a spotrebiteľských informácií, ako aj riešenia pre riadenie úverových procesov a marketingových aktivít.

Našim jediným akcionárom je CRIF S.p.A.

30+ krajín s priamymi aktivitami | 67 spoločností
4,200 profesionálov pre Vašu podporu  

​ 

CRIF - Slovak Credit Bureau
Focus on

Cribis Univerzálny register


Business information portál Cribis Univerzálny register spája obsah a funkčnosť informačného portálu Cribis Univerzálneho registra a webového analytického informačného portálu s novými funkciami a novými zdrojmi údajov. Vznikol tak na Slovensku unikátny informačný portál pre široký okruh užívateľov s množstvom praktických funkcií a prehľadných informácií vo fulltextovej forme, ktoré je možné z vytvorených reportov ďalej spracovávať v bežných softvérových aplikáciách.

Poskytuje vysoko kvalitné informácie, analýzy a správy využiteľné na podporu nástrojov risk manažmentu v rôznych typoch obchodných spoločností, predovšetkým finančných inštitúcií (banky, leasingové spoločnosti, spoločnosti poskytujúce finančné služby, poisťovne,...), investorských spoločností, ale aj ostatných podnikateľských subjektov.


CRIF Events Worldwide
  Novinky

Events Worldwide

​Bratislava, 21. júla 2016
Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., vyplýva, že hospodárenie samospráv v Slovenskej republike sa k 31. 3. 2016 skončilo s celkovým prebytkom 274,680 mil. eur, čo je v porovnaní s 210,898 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roku viac o 30,24 %. Z analýzy ďalej vyplýva, že započítaním príjmových a výdavkových finančných operácií sa účtovný prebytok medziročne zvýšil na 304,841 mil. eur oproti 237,424 mil. eur, t. j. o 28,40 %. „Samosprávy ako celok naďalej efektívne nakladajú so získanými financiami, nárast prebytku bol vyvolaný medziročným zvýšením príjmov (o 7,12 %) pri takmer nezmenenom objeme výdavkov (zvýšenie iba o 0,40 %),“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau.