Dôvernosť
Dôvernosť
Ochrana osobných údajov
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú opatrenia, ktoré prijala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika na spracovanie osobných údajov svojich používateľov. Ide o štandardnú informáciu vydanú pre všetkých návštevníkov webovej stránky v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Pri použití niektorých služieb používatelia poskytnú špecifické informácie a predkladajú špecifické žiadosti, pri ktorých v prípade potreby poskytnú konkrétny súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.

Proces spracovania
Na základe prístupu a návštevy tejto stránky sa môžu údaje týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných osôb spracovať. Prevádzkovateľom príslušného informačného systému je CRIF – Slovak Credit Bureau. Osobné údaje bude tiež spracovávať sprostredkovateľ, ktorým je spoločnosť CRIF S.p.A, via M. Fantin, 1-3 – 40131 Bologna (“CRIF”), ktorá zabezpečuje príslušné bezpečnostné, organizačné a technologické procesy a postupy na zabezpečenie voči akémukoľvek neoprávnenému prístupu, strate, zničeniu, krádeži, použitiu alebo sprístupneniu údajov poskytnutých spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau.

Miesto spracovania dát
Údaje sa budú spracovávať v priestoroch CRIF – Slovak Credit Bureau a CRIF. S údajmi budú nakladať osoby s príslušnými technickými znalosťami, zamestnanci alebo pridružené osoby, ktoré boli poverené spracovaním dát.

Metódy spracovania
Údaje sú spracované zákonným spôsobom tak, aby bola zaistená ich bezpečnosť a dôvernosť. Osobné údaje sú spracované použitím elektronických a automatizovaných nástrojov.

Spracované typy údajov
Informačné systémy a softvérové postupy zahrnuté v prevádzke tejto stránky prídu počas normálnej prevádzky do styku s určitými osobnými údajmi. Prenos týchto údajov je zahrnutý v použití internetových komunikačných protokolov. Táto informácia sa nezískava za účelom jej priradenia k identifikovaným osobám, avšak z dôvodu jej samotnej podstaty by mohla umožniť identifikáciu používateľov prostredníctvom jej spracovania a priradenia k údajom tretích strán. Táto kategória údajov zahŕňa IP adresy a názvy domén počítačov používané používateľmi, ktorí sa pripoja na stránku, URI (Uniform Resource Identifier) adresy požadovaných zdrojov, čas vytvorenia požiadavky, metódu použitú na vytvorenie požiadavky na server a ďalšie parametre spojené s operačným systémom a užívateľské informačné prostredie. Voliteľné a dobrovoľné poskytnutie emailovej adresy používateľa adresám uvedeným na stránke znamená získanie osobných údajov používateľa, potrebných pre odpovede na požiadavky.

Poskytovanie údajov
Používatelia môžu dobrovoľne poskytnúť osobné údaje potrebné na dodanie požadovaných služieb spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau. Neposkytnutie týchto údajov môže znemožniť danej spoločnosti dodanie požadovaných informácií alebo služieb.

Cookies
Cookies nie sú určené na prenos osobných údajov. Použitie relačných cookies, ktoré nie sú trvale uložené na počítači používateľa a zmiznú po zatvorení prehliadača, je striktne limitované na prenos relačných identifikačných kódov, ktoré sa skladajú z náhodných čísel vygenerovaných serverom, potrebných pre bezpečnú navigáciu stránky. Použitie týchto relačných cookies teda znemožňuje použitie ďalších informačných techník, ktoré by mohli predstavovať potenciálnu hrozbu pre utajenie a ochranu dôverných informácií v oblasti navigácie. Neumožňujú získanie osobných detailov, ktoré môžu identifikovať užívateľa.

Práva používateľa
Podľa zákona 428/2002 Z.z má dotknutá osoba kedykoľvek právo získať prístup k svojim údajom, žiadať ich zničenie a/alebo úpravu a/alebo likvidáciu a/alebo zablokovanie ako aj možnosť realizovať všetky ďalšie kroky a uplatniť ďalšie práva, ako je stanovené v § 20 zákona 428/2002 Z.z.
V týchto prípadoch sa žiadosti odošlú do CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.