Cribis Univerzálny register
Cribis Univerzálny register


Business information portál Cribis Univerzálny register spája obsah a funkčnosť informačného portálu Cribis Univerzálneho registra a webového analytického informačného portálu s novými funkciami a novými zdrojmi údajov. Vznikol tak na Slovensku unikátny informačný portál pre široký okruh užívateľov s množstvom praktických funkcií a prehľadných informácií vo fulltextovej forme, ktoré je možné z vytvorených reportov ďalej spracovávať v bežných softvérových aplikáciách.

Poskytuje vysoko kvalitné informácie, analýzy a správy využiteľné na podporu nástrojov risk manažmentu v rôznych typoch obchodných spoločností, predovšetkým finančných inštitúcií (banky, leasingové spoločnosti, spoločnosti poskytujúce finančné služby, poisťovne,...), investorských spoločností, ale aj ostatných podnikateľských subjektov.

Obsahuje informácie o všetkých právnických a fyzických osobách podnikateľoch (živnostníkoch), neziskových organizáciách, ktoré sú registrované v Obchodnom registri SR a Živnostenskom registri SR, v Registri ekonomických subjektov.

V súčasnosti sa v databáze firiem nachádza viac ako 700.000 subjektov so sídlom na Slovensku, ktoré sa denne aktualizujú a pravidelne dopĺňajú na základe zmluvných vzťahov s ich dodávateľmi, pričom všetky spoločnosti a firmy, ktoré register využívajú majú možnosť aktívne dopĺňať a upresňovať informácie nachádzajúce sa v databáze registra. Uchováva i historické údaje o evidovaných subjektoch. 
Integrácia na Creditnavigator umožní aktívne aj pasívne používať Cribis Univerzálny register a ukladať stiahnuté informácie v lokálnej databáze Creditnavigatora.

​Databáza Cribis Univerzálneho registra obsahuje unikátne negatívne informácie o existencii záväzkov po lehote splatnosti voči leasingovým a obchodným spoločnostiam, ktoré do Cribis Univerzálneho registra prispievajú na zmluvnej báze, ako aj negatívne informácie o neplatičoch voči veriteľom z oblasti verejného sektoru.


Významnou výhodou je skutočnosť, že finančné údaje z účtovných závierok podnikateľských subjektov sú pred ich zaradením do databázy verifikované analytikmi našej spoločnosti. Podrobnej kontrole podliehajú aj citlivé údaje o konkurzných konaniach a subjektoch v likvidácii.

Výhody:
 • prístup k údajom všetkých subjektov registrovaných na Slovensku
 • prístup k registrovaným záväzkom po lehote splatnosti viacerých štátnych, finančných a komerčných inštitúcií 
 • vrátane histórie od roku 2002
 • komplexnosť, možnosť prepojenia a porovnávania rôznych informačných zdrojov
 • nenáročná práca s aplikáciou, jednoduchá orientácia
 • rýchly prístup k informáciám na základe prístupových práv
 • minimálne nároky aplikácie na hardvér a softvér
 • prehľadné a rýchle vyhľadávanie
 • využiteľnosť pre všetky finančné a nefinančné subjekty
 • možnosť exportu dát priamo do interných databáz podľa potrieb klienta
 • neustále rozširovanie a dopĺňanie informácii
 • každodenná aktualizácia
 • vyhľadávanie podľa viacerých kritérií
 • k dispozícii aj anglická verzia.
Unikátne zdroje negatívnych informácií od prispievateľov CRIF – Slovak Credit Bureau na zmluvnom základe:
1. leasingové spoločnosti,
2. komerční prispievatelia (ekonomické subjekty prispievajúce na individuálnej báze).

Ostatné zdroje informácií:
1. Ministerstvo spravodlivosti SR – databáza Obchodného vestníka, Obchodný register SR
2. Zdravotné poisťovne
3. Sociálna poisťovňa
4. Daňový úrad SR
5. Štatistický úrad SR, Infostat
6. Ministerstvo financií SR
7. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave.

Aktuálny počet evidovaných záväzkov podnikateľských subjektov po lehote splatnosti je cca 1,4 milióna.

Výstupy Cribis Univerzálneho registra Slovenskej republiky:
 • hlavne informácie o platobnej disciplíne voči subjektom ako Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, leasingové spoločnosti, poskytovatelia Internetu a ostatné komerčné spoločnosti
 • informácie zo súdov o konkurzoch, o dotáciách, o záložných právach, o dobrovoľných dražbách, o majetku (finančné ukazovatele), rating subjektu, informácie z Obchodného registra Slovenskej republiky, z Registra ekonomických subjektov, z Obchodného vestníka Slovenskej republiky, z Úradu pre verejné obstarávanie, kontakt, atď.
Cieľom zverejnenia týchto informácií je snaha prispieť k obmedzeniu zlej platobnej morálky niektorých podnikateľských subjektov a následné zníženie miery nesplatených záväzkov po lehote splatnosti voči veriteľom, nesplatených úverov voči leasingovým spoločnostiam, bankám a pod. Zároveň však nielen upozorniť na spoločnosti s negatívnym hodnotením, ale aj vyzdvihnúť spoločnosti, ktorých hodnotenie je pozitívne, prispieť tak k ich ďalšiemu rozvoju a zvýhodneniu v konkurenčnom prostredí, čo podčiarkuje aj možnosť aktívne dopĺňať a upresňovať informácie nachádzajúce sa v registri.

Ponúkané služby:
 • Užívateľský prístup do databázy
 • Prispievateľský prístup do databázy
 • Export databáz
 • Import databázy do vlastného systému užívateľa
 • Monitoring zmien – notifikácia pri zmene údajov subjektu.

Viac informácií nájdete na stránke www.cribis.sk